Fordonsverkstad

Om du har en fordonsverkstad behöver du känna till de risker som finns kopplat till din verksamhet och ha goda rutiner kring hantering av kemikalier och farligt avfall.

De allra flesta fordonsverkstäder är varken anmälnings- eller tillståndspliktiga men klassas ändå som en miljöfarlig verksamhet. Det är viktigt att du känner till de risker som finns kopplat till din verksamhet och att du har goda rutiner gällande hantering av farligt avfall och kemikalier.

Egenkontroll

Du som har en fordonsverkstad ska fortlöpande kontrollera och vidta skyddsåtgärder för att minska miljöpåverkan från din verksamhet. Det är ditt ansvar att skaffa den kunskap du behöver för att skydda omgivningen. Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare tidigt ska kunna upptäcka fel och brister i verksamheten.

Vad du kan göra för att minska din verksamhets miljöpåverkan:

  • installera oljeavskiljare
  • lagra avfall och kemikalier på ett säkert sätt
  • använda vattenbaserade kemikalier och alkalisk avfettning

Hantering och förvaring av kemikalier samt farligt avfall

Det uppkommer ofta farligt avfall från bilverkstäder. Exempel på farligt avfall är spillolja, batterier, färgrester, kemikalieavfall och elektriskt avfall.

Kemikalier samt farligt avfall ska du förvara på invallade och hårdgjorda ytor. Invallningen ska rymma minst volymen av den största avfallsbehållaren plus 10 % av övrig lagrad volym. Vid förvaring utomhus ska invallningen förses med regnskydd eller tak så att den inte fylls med vatten. Påkörningsskydd ska finnas där behållarna riskerar att skadas av fordon eller liknande.

Absorptionsmedel eller saneringsutrustning ska alltid finnas lättillgängligt för att kunna fånga upp ett eventuellt spill. Saneringsmedel som använts vid spill eller läckage hanterar du som farligt avfall.

» Se mer information om avfallsregler under fliken: företagens avfall

Utsläpp till vatten

Spillvatten från fordonsverkstäder innehåller ofta höga halter av olja och metaller. Det är viktigt att använda kemikalier som inte påverkar oljeavskiljarens funktion. Slam- och oljeavskiljare ska tas omhand enligt drift- och skötselrutinen. All kontroll ska dokumenteras och kontrollkraven är:

  • Drift- och skötselrutin ska finnas tillgänglig
  • Tömma rännor samt oljeavskiljare minst 1 gång per år eller efter behov
  • Kontrollera larm, slam nivå samt funktion i övrigt
  • Utföra allmän kontroll vart 5:e år