Cisterner inom vattenskyddsområde

Cisterner inom vattenskyddsområden måste ha ett sekundärt skydd. Sekundärt skydd ska installeras innan 1 januari 2022. Vid påfyllningsrör av cisternen ska det finnas en skylt med information om cisternen samt att den är belägen i ett vattenskyddsområde.

Installation av sekundärt skydd innan 1 januari 2022

Under 2017 reviderades föreskrifterna om cisterner och kraven som ställs på cisterner inom vattenskyddsområden har blivit hårdare än de tidigare varit. Cisterner inom vattenskyddsområden måste ha ett sekundärt skydd. Med sekundärt skydd menas skydd mot läckage och överfyllnad.

För cisterner och rörledningar som har installerats före 1 juli 2018 enligt tidigare regler och som inte omfattades av krav på sekundärt skydd, ska senast den 1 januari 2022 ha installerat sekundärt skydd. Det är förbjudet att hantera mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom ett vattenskyddsområde utan sekundärt skydd.

Kraven på cisterner som rymmer mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområden

 • En cistern ovan mark som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller annat sekundärt skydd. Undantag gäller cisterner i bostadshus som är under regelbunden uppsikt.
 • En cistern i mark som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning eller annat skydd t.ex. dubbelmantling samt skydd vid påfyllnad. Val av skyddsåtgärder prövas i varje enskilt ärende.
 • Invallningen ska rymma cisternens innehåll.
 • Om flera cisterner finns så ska invallningen rymma den största plus 10 % av övriga cisterners volym.
 • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska läggas synlig.
 • En skylt ska sättas upp vid påfyllningsröret för cisternen inom ett vattenskyddsområde och vara väl synlig. På skylten ska det stå: Vattenskyddsområde och specificera:
  – fastighetsbeteckning
  – adress
  – volym av cisternen
  – högsta fyllningsflöde
  – innehåll

Vattenskyddsområden i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun

Observera att om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter så gäller de kraven i första hand. Tillsynsansvaret kan ligga på Länsstyrelsen eller förbundet beroende på vem som har upprättat vattenskyddsområdet.

Lagstiftning

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10.

Ladda ner dokument

Anmälan installation av cistern

När en cistern installeras ska det anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Avgift för handläggning av anmälan tillkommer, se taxor, miljö, taxebilaga 1.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om att cistern tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk anmäler du det till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Avgift för handläggning av anmälan tillkommer, se taxor, miljö, taxebilaga 1. Cisternen ska tömmas och rengöras samt tas bort eller fyllas med sand. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska avlägsnas så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag.