Hem > Ämnesområden > Företagare > Kemikalier > Cisterner inom vattenskyddsområde

Cisterner inom vattenskyddsområde

Särskilda krav på cisterner inom vattenskyddsområden. Se även under Cisterner för mer information.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår  e- tjänst.

 

Cisterner inom vattenskyddsområden måste ha ett sekundärt skydd. Vid påfyllningsrör av cisternen ska det finnas en skylt med information om cisternen samt att den är belägen i ett vattenskyddsområde.

Installation av sekundärt skydd på befintliga cisterner

Med sekundärt skydd menas skydd mot läckage och överfyllnad. För cisterner och rörledningar som har installerats före 1 januari 2022 enligt tidigare regler och som inte omfattades av krav på sekundärt skydd, ska senast den 1 januari 2028 ett sekundärt skydd ha installerats.
Det är förbjudet att hantera brandfarlig vätska eller spilloljor även i lösa behållare inom ett vattenskyddsområde utan sekundärt skydd.

Kraven på cisterner som rymmer mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområden

 • En cistern ovan mark som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller annat sekundärt skydd. Undantag gäller cisterner i bostadshus som är under regelbunden uppsikt.
 • En cistern i mark som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning eller annat skydd t.ex. dubbelmantling samt skydd vid påfyllnad. Val av skyddsåtgärder prövas i varje enskilt ärende.
 • Invallningen ska rymma cisternens innehåll.
 • Om flera cisterner finns så ska invallningen rymma den största plus 10 % av övriga cisterners volym.
 • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska läggas synlig.
 • En skylt ska sättas upp vid påfyllningsröret för cisternen inom ett vattenskyddsområde och vara väl synlig. På skylten ska det stå: Vattenskyddsområde och specificera:
  – fastighetsbeteckning
  – adress
  – volym av cisternen
  – högsta fyllningsflöde
  – innehåll

Vattenskyddsområden i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun

Observera att om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter så gäller de kraven i första hand. Tillsynsansvaret kan ligga på Länsstyrelsen eller förbundet beroende på vem som har upprättat vattenskyddsområdet.

Lagstiftning

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10.

Information om cisterner