Hem > Ämnesområden > Företagare > Kemikalier > Cisterner inom vattenskyddsområde

Cisterner inom vattenskyddsområde

Särskilda krav på cisterner inom vattenskyddsområden. Se även under Cisterner för mer information.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår  e- tjänst.

Om du vill installera eller ta en cistern ur bruk som finns inom ett vattenskyddsområde ska information om installation skickas till Länsstyrelsen.

Cisterner inom vattenskyddsområden måste ha ett sekundärt skydd. Vid påfyllningsrör av cisternen ska det finnas en skylt med information om cisternen samt att den är belägen i ett vattenskyddsområde.

Installation av sekundärt skydd på befintliga cisterner

Med sekundärt skydd menas skydd mot läckage och överfyllnad. För cisterner och rörledningar som har installerats före 1 januari 2022 enligt tidigare regler och som inte omfattades av krav på sekundärt skydd, ska senast den 1 januari 2028 ett sekundärt skydd ha installerats.
Det är förbjudet att hantera brandfarlig vätska eller spilloljor även i lösa behållare inom ett vattenskyddsområde utan sekundärt skydd.

Kraven på cisterner som rymmer mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområden

 • En cistern ovan mark som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller annat sekundärt skydd. Undantag gäller cisterner i bostadshus som är under regelbunden uppsikt.
 • En cistern i mark som finns inom ett vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning eller annat skydd t.ex. dubbelmantling samt skydd vid påfyllnad. Val av skyddsåtgärder prövas i varje enskilt ärende.
 • Invallningen ska rymma cisternens innehåll.
 • Om flera cisterner finns så ska invallningen rymma den största plus 10 % av övriga cisterners volym.
 • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska läggas synlig.
 • En skylt ska sättas upp vid påfyllningsröret för cisternen inom ett vattenskyddsområde och vara väl synlig. På skylten ska det stå: Vattenskyddsområde och specificera:
  – fastighetsbeteckning
  – adress
  – volym av cisternen
  – högsta fyllningsflöde
  – innehåll

Vattenskyddsområden i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun

Observera att om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter så gäller de kraven i första hand. Tillsynsansvaret kan ligga på Länsstyrelsen eller förbundet beroende på vem som har upprättat vattenskyddsområdet.

Lagstiftning

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10.

Information om cisterner

Cisterner