Förorenade områden

Om du hittar eller orsakar en förorening av mark eller vatten så är du skyldig att omedelbart kontakta oss. Riskerar föroreningen att sprida sig, så ska du även kontakta räddningstjänsten.

Anmälan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Med förorenade områden menas mark- och vattenområden eller byggnader som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare utsläpp, spill eller olyckshändelser och upptäcks ofta vid till exempel exploatering. Det kan t ex röra sig om en lastbil som stått och läckt olja, föroreningar och spill från kemtvättar, ytbehandlare eller träimpregnering.

Gällande lagstiftning hittar du i 10 kapitlet, miljöbalken.

Skyldighet att anmäla förorening

Om du hittar eller orsakar en förorening av mark eller vatten så är du skyldig att omedelbart kontakta oss. Riskerar föroreningen att sprida sig, så ska du även kontakta räddningstjänsten.

Anmälningsplikt vid sanering

Enligt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så ska sanering av förorenad mark anmälas skriftligt till oss innan arbetet påbörjas. Vid akuta situationer till exempel vid olyckor där saneringen måste påbörjas omedelbart ska räddningstjänsten kontaktas. Anmälan/rapportering till miljöförbundet ska i dessa fall göras så fort det är möjligt, med en första kontakt per telefon.

Ansvar

Utgångspunkten är att förorenaren är den som ska betala sanering och efterbehandling av förorenade områden. I andra hand kan fastighetsägare göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

Om någon ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket (via Länsstyrelsen).