Hem > Ämnesområden > Klagomål > Hundar och katter

Hundar och katter

Som djurägare berörs du av djurskyddslagen och av de lagar som reglerar sällskapsdjurs inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken, lagen om tillsyn över hundar och katter samt jaktlagen.

Ansvar

Det är Polisen som har tillsynen över de lokala ordningsföreskrifterna och ”Lagen om tillsyn över hundar och katter”. Därför hänvisar vi vidare till polisen när någon anser att en hund- eller kattägare inte har tillräcklig uppsyn över sitt djur.

Länsstyrelsen är ansvarig för djurskydd och tillsyn medan Jordbruksverket ger tillstånd för verksamheter med hund och katt.

Vi hanterar klagomål om till exempel skällande hundar och om det finns risk för salmonella från lösa katter.

Kontakta Länsstyrelsens djurskyddsenhet på 010-223 11 20 alternativt Polisen på telefonnummer 114 14.

Hund- vad gäller?

Du är som hundägare skyldig att hålla din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla i tid och otid så att grannarna störs. Att skälla är ett naturligt beteende hos hundar, så ett visst mått av hundskall får man som granne trots allt tåla. Störs du av grannens hundhållning, börja med att prata med grannen och påtala att du känner dig störd.

Polisen är ansvarig myndighet för de lokala ordningsföreskrifterna och du kan därför kontakta dem om du upplever att lagarna inte följs. Om hunden skäller jättemycket mår den oftast dåligt och lever under dåliga förhållanden. Då ska klagande vända sig till Länsstyrelsen i Stockholm och avdelningen för djurskydd.

Många människor är rädda för eller allergiska mot hundar. Visa hänsyn och håll din hund kopplad. I kommunen finns regler angående kopplingstvång på hundar. Hundar ska även hållas kopplade på skolgårdar, idrottsplatser och i motionsspår. Dessutom ska hundar, enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, under tiden 1 mars-20 augusti hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

I vissa områden är det tvång på att plocka upp hundbajs. Men för allas trevnad: Plocka alltid upp efter din hund! Mer exakta regler och i vilka områden de gäller finns att läsa i respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Katt- vad gäller?

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska djuren, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, skötas så att de inte orsakar skador eller svåra olägenheter. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd säger att husdjur ska skötas så att de inte orsakar besvär för människors hälsa. Trots att lagarna finns är det mycket svårt att få till stånd ett föreläggande eller förbud (det vill säga böter eller krav på djurägaren att ändra sin skötsel av djuren). Enligt rättspraxis i tidigare domar ska bedömningen utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en enskild persons uppfattning i det enskilda fallet.

I en vägledande dom från 2002 (mål nr M 701-2002) beslutade miljödomstolen att kattägaren inte kan hållas ansvarig för att katten uträttar sina behov i grannens trädgård eller att katten går in i grannbostaden. Domen överklagades till miljööverdomstolen men de tog inte upp frågan till ny prövning. Det innebär att man måste tolka den lagstiftning som finns som att var och en själv måste skydda sin trädgård och bostad.

Observera att det inte är tillåtet att lägga ut gift eller skada katten. Det är aldrig kattens fel om dess naturliga beteende innebär problem för grannarna.

Mer information

Polisen om djurskyddsbrott

Länsstyrelsen om Djurskydd

Jordbruksverket om hundar och katter