Hem > Ämnesområden > Invånare > Värmepumpar småhushåll

Värmepumpar småhushåll

För att installera en värmepump behöver du först göra en anmälan eller ansökan till oss. Följ gärna vår steg-för-steganvisning nedan.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, behöver du anmäla det till oss. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett. Anmälan behöver vara fullständig för att beslut ska kunna tas.

Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Vilka installationer behöver anmälas?

  • Bergvärme, liksom värme från mark, ytvatten eller grundvatten är värmepumpsanläggningar du behöver tillstånd för att installera.
  • Om man vill borra ett till borrhål eller flytta borrhålet. 
  • Luftvärmepump som innehåller 14 ton CO2e eller mer behöver du föranmäla innan installation. Se 14 § Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser samt här Information om fluorerade växthusgaser.

Vad behöver skickas in?

En skalenlig situationsplan behöver alltid bifogas anmälan. I vissa fall behöver grannyttrande bifogas. Se mer nedan.

Steg 1 – Kontakta installatör och borrare

I anmälan anger du val av pump, borrhålsplacering och installatör. Ett bra första steg är att välja en ackrediterad installatör. Installatören kan ofta assistera med att anlita borrfirma. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har information om installatörer som är medlemmar men du kan även använda andra vägar för att hitta installatörer som inte är medlem av till branschorganisationen.

Förteckning över installatörer som är medlemmar i branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen

Steg 2 – Kontrollera avlopp och ledningar

Du behöver veta var på tomten det finns avlopp och vattenledningar. Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningarna är dragna på fastigheten. Det är också du som får stå för eventuella kostnader ifall det skulle uppstå skador i samband med borrningen. Om det finns kommunala ledningar eller tunnlar under din fastighet, så bör det framgå av servitutet. Du kan få information om kommunala vatten- och avloppsledningars läge från kommunens VA- avdelning, som nås via din kommuns växel.

Steg 3 – Samla alla handlingar

Skalenlig situationsplan

För få god effekt bör ditt borrhål hålla avstånd från dina grannars borrhål så att de inte riskerar att störa varandras värmeupptag. Avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter.

Markera planerade borrhål med eventuell riktning samt grannars borrhål på kartan över din fastighet som är i skalan 1:400. Situationsplanen måste ha en skalstock. Om enskilt avlopp finns så ska du markera avloppsanordningen samt vattenbrunnen på din samt dina grannars fastigheter och ange avstånd på blanketten.

Skriv ut kartan via Haninge kommuns webbtjänst
Skriv ut kartan via Nynäshamn kommuns webbtjänst
Skriv ut kartan via Tyresö kommuns webbtjänst

Yttrande från dina grannar

Om ditt borrhåls placeras närmare än 10 meter från din grannes tomtgräns behöver grannen lämna sina synpunkter till detta (observera att detta gäller även om entreprenören planerar att vinkla borrhålet).

Du behöver därför fråga dina grannar om de borrat för bergvärme själva och i så fall var. På sista sidan i blanketten för anmälan finns plats för grannars skriftliga yttrande och underskrift. Grannarna behöver se din anmälan och situationsplan med borrhålets placering för att kunna yttra sig.

Det är för övrigt alltid bra att samtala med grannarna om du har planer på att installera en värmepump. En bra dialog från början är ofta till hjälp i ett senare skede.

Vid fler än 5 borrhål – hantering av borrslam

När det planeras för fler än 5 borrhål behöver du skicka med information om hur borrslam (borrkax och borrvatten) ska hanteras och renas.

Dispens – Ibland krävs det dispens för att anlägga värmepump

I områden med fornminnen krävs dispens från länsstyrelsen. För sjö- och ytvattenanläggningar kan det krävas strandskyddsdispens. Kontakta då bygglovsavdelningen i din kommun.

Steg 4 – Fyll i och skicka in din anmälan/ansökan

Nu när du har alla uppgifter som behövs för anmälan/ansökan är det dags att fylla i blanketten. Fråga din installatör om du behöver hjälp med de tekniska uppgifterna. Om sökande är en annan än fastighetsägaren krävs en fullmakt. Fullmakten ska vara signerad av båda parterna. Anmälan skickas per post eller e-post till förbundet.

I det fall du väljer en annan installatör eller borrare än vad som angavs i anmälan samt om de tekniska uppgifterna ska ändras vill vi att du skickar in de nya uppgifterna till oss.

Steg 5- Skicka in brunnsprotokoll när installation är utförd

När borrning och installation är utförd ska brunnsprotokoll skickas in till oss samt till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Tillsyn och handläggning

När anmälan kommer in till oss sker handläggningen av anmälningar i turordning. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett, sen kan beslut tas. Beslutet innehåller vissa villkor för din borrning där särskilda regler kan gälla vid borrning nära kust, förorenade områden eller skyddade naturområden. Det är ditt ansvar att alla villkoren följs. Vi skickar sedan en kopia av beslutet till din borrare och installatör, och det är nu när du fått ett godkänt beslut från oss som arbetet och installationen kan påbörjas.

Om du inte håller med om vårt beslut, så har du rätt att överklaga beslutet. Även grannar som har yttrat sig kan överklaga beslutet, i det fall de motsatt sig godkännandet av anläggningen.

Avgifter

Vi tar ut en fast prövningsavgift för handläggningen av värmepumpsanmälan/ansökan. Prövningsavgiften varierar beroende på typ av anläggning samt om anläggningen inrättas inom ett vattenskyddsområde. I vissa fall kan timavgift behöva tas ut utöver den fasta avgiften och detta sker normalt vid ärenden som:

  • ligger inom ett misstänkt eller konstaterat förorenat område
  • anmälan gäller fler än 5 borrhål

Vi tar betalt för nedlagt arbete även för anmälningar som dras tillbaka.

Läs mer i förbundets taxa för miljöbalken, taxebilaga 1

Miljösanktionsavgifter

Om du installerar en värmepump utan att anmäla det till oss kommer du få betala en miljösanktionsavgift. Vi tar även betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, läs mer om våra avgifter här.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.

Mer information

Vägledning brunnsborrning- normbrunn 16.