Dagvattenanläggning

Dagvatten är regn- och smältvatten från gator och annan mark som på sin väg kan bli förorenad med oljor, näringsämnen och olika metaller från parkeringar, gator och vägar.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Vatten rinner från markytor ner i diken och gatubrunnar och leds sedan vidare ut i sjöar och vattendrag. Belastningen på sjöar och vattendrag blir stor i högtrafikerade områden, industriområden och från parkeringsytor, om inte vattnet renas.

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en mottagare. Dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar är exempel på dagvattenanläggningar.

Anmälan

Om du anlägger en ny dagvattenanläggning eller om du ändrar en befintlig, behöver du anmäla det till oss.

Riktlinjer i din kommun

Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner har tagit fram riktlinjer och policys för dagvatten som du hittar på respektive kommuns webbsida.