Dagvattenanläggning

Dagvatten är regn- och smältvatten från gator och annan mark som blir förorenad med oljor, näringsämnen och olika metaller från parkeringar, gator och vägar. Du som behöver en anläggning för dagvatten ska anmäla detta till förbundet. Anmälningsblankett finns nedan.

Vattnet rinner av från olika markytor, ner i diken och gatubrunnar och leds sen vidare ut i sjöar och vattendrag. Detta innebär att belastningen på sjöar och vattendrag blir stor i högtrafikerade områden, industriområden och från parkeringsytor, om inte vattnet renas. Det är därför inte lämpligt att tvätta din bil på gatan.

Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner har tagit fram riktlinjer och policys för dagvatten som du hittar på respektive kommuns webbsida.

Ladda ner dokument

Anmälan dagvattenanläggning

Denna blankett använder du som vill göra en dagvattenanläggning för mer än ett hus inom detaljplanelagt område.