Dricksvattenanläggning

Både små och stora dricksvattenanläggningar ska registrera sig hos förbundet samt ha program för egenkontroll, faroanalys och provtagning.

Dricksvattenanläggningar och vattenverk ska registreras

Små samfällighetsbrunnar, stora dricksvattenanläggningar, livsmedelsverksamheter och anläggningar som används till allmän förbrukning så som camping, förskola eller samfällighetsförening, styrs alla av livsmedelslagstiftningen och Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Regler för dricksvattenproduktion finns på Livsmedelsverkets webbplats om dricksvatten. Blanketter för anmälan om registrering och riskklassning hittar du nedan. Vi tar ut avgift för registrering och riskklassning. Första årets kontroll debiterar vi utifrån den tid kontrollen tar. Från och med andra året får du årlig avgift som grundar sig på produktionens storlek och som ligger till grund för våra tillsynsbesök.

Tänk på att du också kan behöva anmäla om registrering av livsmedelsverksamhet och anmäla om lokal enligt 38 §. Se kompletteringar till blanketten nedan samt läs mer i menyn.

Föreskrifter om dricksvatten

Föreskrifter som reglerar hanteringen och kvaliteten på dricksvattnet finns hos Livsmedelsverket. Föreskrifterna omfattar allt dricksvatten från dricksvattenanläggningar och vattenverk som producerar mer än 10 m³ per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Föreskrifterna omfattar även livsmedelsverksamheter som använder enskild brunn och gäller oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs.

Mer information

Livsmedelsverket om dricksvattenproduktion

Livsmedelsverket om allmänna hygienregler

Livsmedelsverket om faroanalys

Livsmedelsverket om provtagningsprogram

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

Ladda ner dokument

Dricksvattenanläggning – anmälan om registrering och underlag för riskklassificering

Försörjer brunnen eller vattenverket fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn ska den registreras hos förbundet. Bifoga ett förslag till provtagningsprogram och läs om fettavskiljare (se nedan).

Vattentäkter som används till allmänheten (t.ex. skola och förskola, café, restaurang, camping, gästhamn, friluftsanläggning) ska registreras som livsmedelsverksamhet respektive anmälas som lokal enligt 38 §.

Skicka in anmälan i god tid innan anläggningen startas för att undvika sanktionsavgift.

Kompletteringar till denna blankett