Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Ansökan/anmälan

Ansökan/anmälan

I områden som saknar kommunalt avlopp behöver du som är fastighetsägare själv ordna med egen avloppslösning. Du kan kontakta VA-rådgivningen för att få stöd och råd i valet av anläggning.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

För att få inrätta en avloppsanordning måste du först ansöka/anmäla om tillstånd. Det gäller också dig som behöver uppgradera befintlig anordning

För att få anlägga enskilt avlopp ska du skicka in en ansökan eller anmälan till förbundet och vänta på ett skriftligt beslut från oss innan du börjar gräva ditt avlopp. Innan du skickar in din ansökan/anmälan är det bra om du läser igenom vår  broschyr “Enskilt avlopp” samt använder “checklistan” när du fyller i anmälan/ansökan för att kontrollera att du fått med allt. I vissa fall under handläggningens gång kan förbundet behöva begära in kompletterande uppgifter.

Ansökan

  • Anlägga avlopp för vattentoalett, BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) eller minireningsverk
  • Koppla vattentoalett till befintlig avloppsanordning
  • Ändrad placering för avloppsanordningen
  • Ny typ av avloppsanordning på fastigheten
  • Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Anmälan

  • Kompostera toalettavfall från torrtoalett och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall
  • Ändring av anordning med tidigare tillstånd
  • Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Avlopp i kretslopp

Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad (där WC- och BDT-vatten blandas eller inte har extremt snålspolande avloppsanordningar) behöver du fylla i blanketten ”Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning” och lämna in till förbundet.

Avgifter 

En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt gällande taxa. Avgiften faktureras när ansökan/anmälan kommer in till förbundet.

Här kan du läsa mer om våra avgifter.

Miljösanktionsavgift om du installerar avlopp utan tillstånd.

Vi kan besluta om  miljösanktionsavgift  om du gör en avloppsanordning utan att först få tillståndsbeslut från oss.

Läs mer om miljösanktionsavgift på kammarkollegiets hemsida.

Förhandsbesked om bygglov

Ett förhandsbesked är ett krav när förutsättningarna för vatten- och avloppsfrågan på fastigheten behöver lösas.

Ansökan om förhandsbesked görs på särskild blankett hos respektive kommun:

Yttrande från slamtömningsentreprenör

Slamtömningsentreprenören ska yttra sig i alla ärenden, även där de redan tömmer i dag. Blankett för yttrande oavsett vilken kommun fastigheten ligger i, hittar du i e- tjänsten. Blankett för yttranden inom Haninge och Nynäshamns kommun hittar du även via SRV:s hemsida här nedan. För dig som har fastighet på en ö kan andra regler för framkomlighet av slamtömningsfordon gälla. Kontakta slamtömningsentreprenören i din kommun för mer information:

När avloppet är färdigställt

Skicka in entreprenörsrapport samt fotodokumentation till förbundet när avloppet är färdigt. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att visa att din färdigställda avloppsanordning är inrättad enligt tillstånd. Utan entreprenörsrapport vet inte slamtömningsentreprenören när det är dags att hämta slam.

Tillsyn

Förbundet ansvarar för tillsynen på de enskilda avloppsanordningar som finns i våra tre kommuner. Syftet med tillsynen är att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas för att skydda människors hälsa och miljön.

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp och som ger tips och råd inom området enskilt avlopp.

Mer information om VA- rådgivningen hittar du via denna länk.

Boka digitalt möte med VA- rådgivningen via denna länk.

Mer information