Ansökan/anmälan

I områden som saknar kommunalt avlopp behöver du som är fastighetsägare själv ordna med egen avloppslösning. Du kan kontakta VA-rådgivningen för att få stöd och råd i valet av anläggning.

Ansökan eller anmälan

För att få anlägga enskilt avlopp ska du skicka in en ansökan eller anmälan till förbundet och vänta på ett skriftligt beslut från oss innan du börjar gräva ditt avlopp. Innan du skickar in din ansökan/anmälan är det viktigt att du läser igenom vår  broschyr “Enskilt avlopp” samt använder “checklistan” när du fyller i anmälan/ansökan för att kontrollera att du fått med allt. I vissa fall under handläggningens gång kan förbundet behöva begära in kompletterande uppgifter.

Blanketter  för anmälan/ansökan och andra viktiga dokument hittar du längre ned på sidan.

Ansökan:

  • Anlägga avlopp för vattentoalett, BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) eller minireningsverk
  • Koppla vattentoalett till befintlig avloppsanordning
  • Ändrad placering för avloppsanordningen
  • Ny typ av avloppsanordning på fastigheten
  • Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Anmälan:

  • Kompostera toalettavfall från torrtoalett och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall
  • Ändring av anordning med tidigare tillstånd
  • Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Avlopp i kretslopp? Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad (där WC- och BDT-vatten blandas eller inte har extremt snålspolande avloppsanordningar) behöver du fylla i blanketten ”Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning” och lämna in till förbundet.


Vad kostar det? 

En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt gällande taxa. Avgiften faktureras när ansökan/anmälan kommer in till förbundet.

Har du frågor om taxan är du välkommen att kontakta oss.

Miljösanktionsavgift om du installerar avlopp utan tillstånd. Förbundet kan besluta om  miljösanktionsavgift  om du gör en avloppsanordning utan att först få tillståndsbeslut från oss .

Läs mer om miljösanktionsavgift på kammarkollegiets hemsida.


Förhandsbesked om bygglov

Ett förhandsbesked är ett krav när förutsättningarna för vatten- och avloppsfrågan på fastigheten behöver lösas.

Ansökan om förhandsbesked görs på särskild blankett hos respektive kommun:


Yttrande från slamtömningsentreprenör

Slamtömningsentreprenören ska yttra sig i alla ärenden, även där de redan tömmer i dag. Blankett för yttrande hittar du nedan. För dig som har fastighet på en ö kan andra regler för framkomlighet av slamtömningsfordon gälla. Kontakta slamtömningsentreprenören i din kommun för mer information:


När avloppet är färdigställt

Skicka in entreprenörsrapport samt fotodokumentation till förbundet när avloppet är färdigt. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att visa att din färdigställda avloppsanordning är inrättad enligt tillstånd. Utan entreprenörsrapport vet inte slamtömningsentreprenören när det är dags att hämta slam.

Tillsyn

Förbundet ansvarar för tillsynen på de enskilda avloppsanordningar som finns i våra tre kommuner. Syftet med tillsynen är att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas för att skydda människors hälsa och miljön.

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp och som ger tips och råd inom området enskilt avlopp. Kontakta VA-rådgivningen på telefon 08-606 80 70,
via epost va-radgivning@haninge.se eller via webben: www.haninge.se

 

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan enskilt avlopp

För att få inrätta en avloppsanordning måste du först ansöka/anmäla om tillstånd. Det gäller också dig som behöver uppgradera befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilt avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anordning och vad ansökan/anmälan ska innehålla.

Kompletteringar till denna blankett

Ansökan/anmälan minireningsverk

För att få installera ett minireningsverk måste du först ansöka om tillstånd. Likaså om du behöver förändra en befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilda avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma ditt minireningsverk och vad ansökan ska innehålla.

Kompletteringar till denna blankett

Ansökan om kompostering av latrin

Ansökningsblankett för torra toalettlösningar:

- Frystoalett
- Förbränningstoalett
- Förmultningstoalett
- Torrdass
- Urinseparerande förmultningstoalett

Ansökan förlängt hämtningsintervall för slam eller latrin/uppehåll i hämtning av slam

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från din slamavskiljare, slutna tank eller ditt minireningsverk. Detsamma gäller för ditt latrinkärl. Du har även möjlighet att ansöka om uppehåll i hämtning av slam från din avloppsanordning. Du behöver i dessa fall ange i blanketten varför du ska få dispens. För kortare uppehåll så lönar det sig oftast inte ekonomiskt att söka dispens.

Bor du i Tyresö kommun så ansöker du om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning hos kommunen.

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Om du avser återanvända befintlig slamavskiljare vid installering av ny anläggning för enskilt avlopp ska du använda denna blankett.

Entreprenörsrapport

När du har fått tillståndsbeslut för en ny avloppsanordning ska en entreprenörsrapport skickas in till oss när anordningen är färdig. I entreprenörsrapporten ska all information fyllas i som är aktuell för din avloppsanordning. Det finns även en checklista där det framgår vilka bilder som du behöver skicka med. För att göra det lättare att komma ihåg allt som ska fyllas i så har vi tagit fram ett informationsblad som det är bra om du läser innan du skickar in rapporten.

Kompletteringar till denna blankett

Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning

Blanketten behövs för att förbundet ska kunna göra en bedömning om det är skäligt eller inte att kräva en kretsloppsanpassad avloppsanordning.

Yttrande från slamtömningsentreprenör

Innan du får tillståndsbeslut till din avloppsanordning ska slamtömningsentreprenören ha möjlighet att yttra sig. Detta gäller även där de hämtar slam idag. Skicka in blanketten till slamtömningsentreprenören. Slamtömningsentreprenören skickar sedan sitt svar till dig.