Bilvårdsanläggning

Bensinstationer, biltvättar, bilverkstäder eller liknande klassas som miljöfarlig verksamhet. Här finns information om vad du behöver känna till som verksamhetsutövare.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Om du driver en bensinstation, biltvätt, bilverkstad eller liknande klassas det som en miljöfarlig verksamhet. Det betyder att du ska ha kännedom hur din verksamhet påverkar miljön och ha en löpande egenkontroll.

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter. Anmälan ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas.

Du måste anmäla din verksamhet om

 • Du årligen hanterar mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 1 miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle
 • Du har en biltvätt där mer än 5 000 personbilar tvättas per år eller där mer än 1 000 lastbilar och andra fordon tvättas per år
 • Du utför reparationslackering av bilar och har en förbrukning av organiska lösningsmedel som är större än 500 kilogram per år

Kontakta oss innan du startar din verksamhet även om den inte är anmälningspliktig.

Ändring av din verksamhet

Om du gör en förändring i din verksamhet som är av betydelse ur störningssynpunkt ska du anmälan förändringen till förbundet senast 6 veckor innan förändringen sker. Kontakta oss per telefon eller e-post om du är osäker.

Du som verksamhetsutövare behöver ha kunskap samt följa regler kring

 • Egenkontroll
 • Kemikaliehantering och förvaring
 • Hantering och förvaring av farligt avfall
 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till vatten
 • Kontroll och skötsel av oljeavskiljare
 • Kontroll och skötsel av cisterner
 • Hantering och förvaring av brandfarliga varor
 • Störningar som kan uppkomma från din verksamhet t.ex. lukt

Till menyn i vänster finns mer detaljerad information vad som gäller för de olika typerna av bilvårdsanläggningar.

Avgift för handläggning

Förbundet tar ut timavgift för handläggning av anmälan, se aktuell timavgift under avgifter och taxor för miljöbalken.