Hem > Ämnesområden > Företagare > Lantbruk > Gödselhantering

Gödselhantering

Gödsel innehåller mycket näringsämnen såsom kväve och fosfor. De är båda näringsämnen som bidrar till övergödningen i våra sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att gödsel förvaras på rätt sätt så att inte näring läcker ut till våra vatten.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller miljön.

Förvaring

Gödsel från djurhållning ska förvaras tätt så att läckage av fosfor och kväve inte kan ske. Detta innebär att gödsel ska förvaras invallat eller täckt så att regnvatten inte kan föra med sig näringsämnena ut i marken. Även grovfoder innehåller kväve och fosfor och öppna eller skadade balar ska förvaras tätt. All gödsel ska förvaras tätt oavsett hur många djur du har. På Jordbruksverkets webbsida finns information om vilken lagringskapacitet som krävs för antalet djurenheter.

Förbud att sprida gödsel på Södertörn

Södertörn tillhör nitratkänsligt kustområde och därför är det förbjudet att sprida gödsel från 1 november till 28 februari. Du kan ansöka om dispens.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten om jordbruk

Jordbruksverket om att lagra gödsel

Jordbruksverket om att sprida gödsel