Hem > Ämnesområden > Invånare > Boende > Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till kommunens återvinningscentral.

Från och med 1 januari 2024 ska trädgårdsavfall utan invasiva arter komposteras på den egna tomten eller lämnas till kommunens återvinningscentral. Trädgårdsavfall får inte eldas upp men kommunen kan genom sina avfallsförskrifter meddela att eldning får förekomma under vissa förutsättningar.  

Gå till din kommuns hemsida för att se vad som gäller kring eldning av trädgårdsavfall i din kommun. 

www.haninge.se

www.nynashamn.se

www.tyreso.se

Vad säger lagstiftningen?

Förbudet att elda trädgårdsavfall kommer från ett EU-direktiv och har implementerats i Avfallsförordningen. Kravet gäller i hela Europa och därmed i Sverige. I avfallsförordningen står det att bioavfall som bland annat är trädgårdsavfall ska sorteras ut separat och i första hand materialåtervinnas det vill säga komposteras eller lämnas till återvinningscentral. Om kompostering inte är möjlig ska behandling ske på likvärdigt sätt eller som ger bättre miljöeffekter. I Avfallsförordningen står det att det är förbjudet att elda avfall som samlats in för att återanvändas eller materialåtervinnas. 

Läs mer information på Naturvårdsverkets hemsida om trädgårdsavfall.

Hämtning av trädgårdsavfall 

Vissa kommuner erbjuder hämtning av trädgårdsavfall. Mer information kan du få genom att kontakta din kommun eller det avfallsbolag som anlitas av kommunen. 

Klagomål om eldning 

Ibland får vi in klagomål om eldning. Om klagomålet är befogat tar vi ut avgift för den handläggningstid som läggs ned i ärendet. Avgiften tas ut enligt förbundets fastställda timtaxa. 

Dispens för eldning av trädgårdsavfall, till exempel valborg

Vi kan bevilja dispens för eldning av utsorterat trädgårds- och parkavfall, som inte innehåller parkslide eller andra invasiva främmande arter. Vi kan ge dispens för eldning som sker vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen. Eldningen måste ske utan att den orsakar risk för för människors hälsa och miljö. Dispensen är tidsbegränsad och omfattar eldning av viss mängd utsorterad trädgårds och parkavfall.

Ansökan är förnärvarande avgiftsfri.

Ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

Mer information

Avfallsförordningen