Hem > Ämnesområden > Företagare > Försäljning av folköl och tobak m.m > Försäljningsregler för tobaksfria nikotinprodukter

Försäljningsregler för tobaksfria nikotinprodukter

Här hittar du en sammanfattning av de regler som gäller vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Försäljningsregler

Skyltning

Det ska tydligt framgå av skyltning på försäljningsstället att åldersgränsen är 18 år. Skyltning ska finnas både vid kassan och vid varan.

Legitimationskontroll

Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska förvissa sig om att den som köper verkligen har fyllt 18 år. I tveksamma fall ska man begära legitimation. Ett gott råd är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år.

Försäljningsansvarig

Det ska finnas minst en försäljningsansvarig i varje butik som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter. Denne ska finnas tillgänglig när försäljning av tobaksfria nikotinprodukter bedrivs. Försäljningsansvarig bör ha fyllt 18 år samt vara mogen och lämpad för uppgiften.

I större företag där företagaren inte själv innehar denna funktion bör alltså någon anställd utses. I egenkontrollprogrammet bör finnas rutiner för detta samt särskilda instruktioner för försäljningspersonalen, till exempel hantering av olika tänkbara situationer där problem kan uppstå.

Marknadsföringsförbud

Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov av produktinformation.

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Produkt – och märkningskrav

Tobaksfria nikotinprodukter omfattas sedan den 1 januari 2023 av produktkrav och märkningskrav, exempelvis att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration. För mer information, se Folkhälsomyndighetens webbsida

Personligt straffansvar

Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är förenat med straffansvar som gäller den som säljer eller lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter till den underårige. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.

Mer information

Information från Folkhälsomyndigheten om tobaksfria nikotinprodukter

Lag om tobaksfria nikotinprodukter