Häst i bostadsområde

För att få ha häst inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs tillstånd

Bestämmelsen finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljön.

När det gäller övrig tillståndspliktig hästverksamhet enligt djurskyddslagstiftningen ska ansökan lämnas till Länsstyrelsen.