Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Tillsyn enskilda avlopp i Tyresö 2024

Tillsyn enskilda avlopp i Tyresö 2024

Vi besöker från och med 2016 cirka 700 fastigheter i Tyresö kommun med enskilda avlopp. Utöver denna planerade tillsyn av enskilda avlopp, sker även tillsyn genom uppföljande inspektioner, och till exempel i samband med att vi får yttra oss i bygglovsärenden hos kommunen samt genom klagomål som kommer in till oss.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Tillsyn 2024

Vi kommer att inspektera ca 120 fastigheter i Tyresö 2024 där lite mer än hälften omfattar fastigheter som saknar tillstånd för sin avloppsanordning eller har tillstånd som är äldre än fem år. Tillsynen omfattar även fastigheter som ligger inom kommunalt verksamhetsområde men som ännu inte anslutit till kommunalt vatten och avlopp trots att anslutningspunkt finns. Även om avloppsanordningen har tillstånd och man själv som fastighetsägare bedömer den som godkänd, kommer en tillsyn att ske.

Den större delen av fastigheterna som ingår i den planerade tillsynen i år ligger inom avrinningsområdena för Ällmorafjärden och Gränöfjärden där båda har fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) att uppnå. Vilka områden som ingår i årets tillsyn framgår av kartorna nedan.

Årets tillsyn kommer att ske löpande under året. Den kan ske vid olika tillfällen för dig och dina grannar, beroende på hur handläggaren lägger upp tillsynen. Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få ett informationsbrev med kontaktuppgifter till handläggaren i god tid innan.

Vi kommer att begära ut handlingar, till exempel tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Tillsynen

1. Informationsbrev skickas ut till berörda fastighetsägare, där möjlighet ges att komma in med mer information om sin avloppsanordning via en svarsenkät som man kan fylla i digitalt i e- tjänsten eller i pappersform. Man kan även ansöka om nytt avlopp om man själv bedömer att det inte uppfyller dagens krav.
2. Avloppen kontrolleras i utvalda delar av kommunen, se kartan nedan.
3. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut. Om ni angett en e-postadress i svarsenkäten kommer beslutet att skickas med e-post.

Om ditt avlopp har brister har du normalt 1-2 år på dig att förbättra ditt avlopp efter tillsynen. Hur lång tid du får på dig beror bland annat på vilka brister som upptäckts och riskerna på platsen.

Avgift för tillsynen

För den tid vi lägger ner i ärendet kommer vi ta ut en timavgift enligt förbundets taxa. I avgiften ingår bland annat tid för inspektion av ditt avlopp samt förberedelser, skrivelser och beslut. I genomsnitt tar ett tillsynsärende 3–6 timmar.

Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få mer information och även kontaktuppgifter till din handläggare i det brev som vi skickar ut i god tid innan.

Inventering svarsenkät

Är ditt avlopp rött gult eller grönt – pdf

VA-rådgivningen information

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav.  Sista datum för att komma in med en komplett ansökan finns med i det informationsbrev du får innan ditt tillsynsbesök. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.