Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Tillsyn enskilda avlopp i Tyresö 2023

Tillsyn enskilda avlopp i Tyresö 2023

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund besöker från och med 2016 cirka 700 fastigheter i Tyresö kommun med enskilda avlopp.

Tillsyn 2023

Vi kommer att inspektera ca 100 fastigheter i Tyresö 2023. Tillsynen omfattar fastigheter som saknar tillstånd för sin avloppsanordning eller har tillstånd som är äldre än fem år. Även om avloppsanordningen har tillstånd och man själv som fastighetsägare bedömer den som godkänd, kommer en tillsyn att ske. En del av fastigheterna ingick i tillsynen 2022 men kommer av olika anledningar att få tillsyn nu i år i stället.

Fastigheterna som ingår i tillsynen i år har avrinning till Ällmora träsk (vattenresurs enligt regionala vattenförsörjningsplanen) som även påverkar Ällmora fjärden (med fastställt miljökvalitetsnorm, MKN) samt fastigheter med avrinning till Breviksmaren och Erstaviken (med fastställt miljökvalitetsnorm, MKN). Vilka områden som ingår i årets tillsyn framgår av kartan nedan.

Årets tillsyn kommer att ske löpande under året. Den kan ske vid olika tillfällen för dig och dina grannar, beroende på hur handläggaren lägger upp inventeringen. Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få ett informationsbrev med kontaktuppgifter till handläggaren i god tid innan.

Vi kommer att begära ut handlingar, till exempel tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Tillsynen

1. Informationsbrev med svarsenkät skickas ut till berörda fastighetsägare, där möjlighet ges att komma in med mer information om sin avloppsanordning och även ansöka om nytt avlopp om man själv bedömer att det inte uppfyller dagens krav.
2. Avloppen kontrolleras i utvalda delar av kommunen, se kartan nedan.
3. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut. Om ni angett en e-postadress i svarsenkäten kommer beslutet att skickas med e-post.

Om ditt avlopp har brister har du normalt 1-2 år på dig att förbättra ditt avlopp efter tillsynen. Hur lång tid du får på dig beror bland annat på vilka brister som upptäckts och riskerna på platsen.

Avgift för tillsynen

För den tid vi lägger ner i ärendet kommer vi ta ut en timavgift enligt förbundets taxa. I avgiften ingår bland annat tid för inspektion av ditt avlopp samt förberedelser, skrivelser och beslut. I genomsnitt tar ett tillsynsärende 3–6 timmar.

Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få mer information och även kontaktuppgifter till din handläggare i det brev som vi skickar ut i god tid innan.

AVL Inventering svarsenkät – ifyllbar pdf

Är ditt avlopp rött gult eller grönt – pdf

VA-rådgivningen information

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav.  Sista datum för att komma in med en komplett ansökan finns med i det informationsbrev du får innan ditt tillsynsbesök. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp