Tillsyn enskilda avlopp i Tyresö 2022

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2016 och 2022 att besöka cirka 700 fastigheter i Tyresö kommun med enskilda avlopp.

Områden som ska inspekteras

Vi kommer att inspektera ca 200 fastigheter i Tyresö i år. Det är fastigheter med avrinning till Ällmora träsk (vattenresurs enligt regionala vattenförsörjningsplanen) som även påverkar Ällmora fjärden (med fastställt miljökvalitetsnorm, MKN) samt fastigheter med avrinning till Breviksmaren och Erstaviken (med fastställt miljökvalitetsnorm, MKN). Vilka områden som ingår i årets tillsyn framgår i kartorna nedan.

Årets tillsyn kommer att ske mellan augusti och november. Den kan ske vid olika tillfällen för dig och dina grannar, beroende på hur handläggaren lägger upp inventeringen. Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få ett informationsbrev nu under maj månad.

Vi kommer att begära ut handlingar, till exempel tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Tillsynen:
1. Informationsbrev med svarsenkät skickas ut till berörda fastighetsägare.
2. Avloppen kontrolleras i utvalda delar av kommunen, se kartor nedan.
3. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut. Om ni angett en e-postadress i svarsenkäten kommer beslutet att skickas med e-post.

Infobrev Tyresö 2022 – pdf

AVL Inventering svarsenkät 2022 – ifyllbar pdf

Är ditt avlopp rött gult eller grönt – pdf

VA-rådgivning infoblad smohf – pdf

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav.  Sista datum för att komma in med en komplett ansökan finns med i det informationsbrev du får innan ditt tillsynsbesök. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun samt kan svara på frågor om exempelvis tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.