Hem > Ämnesområden > Invånare > Fritid > Småbåtar

Småbåtar

De grunda havsvikarna i skärgården är Östersjöns barnkammare för småkryp och fisk. Men många av dessa vikar används idag som småbåtshamnar eller marinor. Är båtarna målade med giftiga bottenfärger bidrar det till att påverka växt- och djurlivet negativt.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Miljöpåverkan från båtar kommer främst från användning av båtbottenfärger. Båtbottenfärger kan innehålla bekämpningsmedel eller vara fysikaliska för att motverka påväxt av t.ex. alger och havstulpaner. Det förekommer även båtskrov där lager av äldre förbjudna färger innehållandes TBT, irgarol och zink finns kvar och som läcker ut till miljön. Godkända färger och äldre förbjudna färger bidrar med spridning av gifter och mikroplatser som har en negativ påverkan på växt- och djurlivet.

Hur minskar jag min miljöpåverkan?

 • Omålade båtskrov ger minst miljöpåverkan. Skydda i stället din båt med skrovduk, båtlyft eller borsttvätt. Om man tvättar skrovet vid rätt tillfälle, dvs. när havstulpanerna just har satt sig fast och känns som små knottror på skrovet, når man bäst resultat med att hålla båten ren resten av sommaren.
 • Skydda mark vid oljebyten och andra saneringsarbeten.
 • Använd miljömärkta kemiska produkter och ta hand om överblivna kemikalier på rätt sätt. Färgrester, olja, glykol m.m. är farligt avfall och ska omhändertas på rätt sätt.
 • Töm din toa-tank på avsedda stationer.
 • Använd miljöanpassade drivmedel.
 • Välj miljömärkta disk- och hygienprodukter och undvik att använda dem i grunda vikar.
 • Försök att inte åka i grunda vikar, men om du måste, åk långsamt.

Avfallsmottagning

Senast 1 januari 2024 ska alla fritidsbåtshamnar som har fler än 25 fritidsbåtar ha en godkänd avfallshanteringsplan samt en mottagningsanordning för avfall, enligt Transportstyrelsens nya föreskrift om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12). Senast den 30 augusti 2023 ska båtklubbar skicka in sina avfallshanteringsplaner till miljokontoret@smohf.se

För mer information, se informationsblad Mottagning av avfall från fritidsbåtar.

Båtbottenfärger

Det finns olika typer av båtbottenfärger på marknaden, och det är viktigt att du använder färg som är tillåten att använda i Östersjön t.ex. epoxifärger med primer, insjö- eller silikonfärger eller biocidfärger godkända för Östersjön. Du bör alltid välja hårda färger för att minska spridning av färgrester och mikroplatser.

 • Epoxifärger med primer – Epoxifärg med primer är hårda färger. Det är viktigt att epoxifärgen och primern inte innehåller kopparpulver eftersom koppar är giftigt för vattenlevande organismer.
 • Insjö- och silikonfärger – Insjö- och silikonfärger är fysikaliskt verkande färger som försvårar för alger och havstulpaner att få fäste på skrovet. Dessa färger klassas inte som giftiga och behöver därför inte godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas. Men tyvärr är det så att även dessa färger kan innehålla skadliga ämnen som inte bör spridas i miljön.
 • Biocidfärger – Godkända östkustfärger är så kallade biocidfärger som innehåller koppar som är giftigt för vattenlevande organismer och som motverkar påväxt av t.ex. alger och havstulpaner.

Tvätt av båtskrov

Båtskrov som är målade med biocid-, insjö- och silikonfärger behöver tvättas på ett sätt som förhindrar att skadliga ämnen och färgrester sprids t.ex. över spolplatta med höggradig rening.

Båtskrov med epoxifärg (utan kopparpulver) och primer eller omålade skrov kan tvättas i borsttvätt.

Checklista vid sanering av båtbotten

Inför sanering av båtbotten finns en checklista att fylla i som ska skickas in till oss. Checklistan hittar du i vår e-tjänst.

Skyddsåtgärder vid underhåll av målat båtskrov

 • Skydda marken vid målning.
 • Täck sidorna och marken av båten vid slipning, skrapning och blästring. Vid blästring måste man skapa en miljö med undertryck för att undvika spridning. Avfallet som uppkommer ska hanteras som farligt avfall. Förbundet anser att blästring ska utföras av en yrkesman på grund av de miljö- och hälsorisker som finns kopplat till blästringsdammet.
 • Är din båt byggd 1995 eller tidigare och du inte vet vilka färglager som förekommer på båtskrovet kan det finnas risk att förbjudna färglager finns på skrovet. XRF-mätning med analysering av tennföreningar och/eller skrapprov kan då utföras.

Anmälan om tillstånd

Anmälan till oss krävs om blästringsarbete över 500 m2 sammanlagd bottenyta ska utföras.

Om du vill anlägga en spolplatta eller ändra en befintlig så ska du skicka in en anmälan till oss.

Mer information

» Länk till anmälan för havstulpanvarning
» Här finns det borsttvättar för tvätt av båtskrovet
» Här finns avsedda stationer för tömning av din toatank
» Hav och vattenmyndighetens rapport 2012:10 ”Båtbottentvättning av fritidsbåtar”
» Länk till Svenska båtunionens information om systematiskt miljöarbetet
» Läs mer information om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen
» Läs mer på vår hemsida om vattenverksamhet och muddring
» Läs mer om sanering och färger hos Transportstyrelsen
» Läs mer om godkända biocidfärger hos kemikalieinspektionen
Läs mer om Transportstyrelsens nya föreskrift om avfallsmottagning