Vedeldning

När du eldar med ved ska du själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Det är viktigt att du eldar på rätt sätt för att minska risken för besvär. Rök från eldning kan störa dina grannar och släppa ut partiklar i miljön.

Rök från vedeldning innehåller hälsofarliga föroreningar som besvärar många, särskilt personer med astma och allergier. Eldning i eldstäder innebär också utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för miljön. De allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalkens andra kapitel innebär att den som eldar med ved själv har ansvar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt.

Det finns inte någon generell begränsning av hur ofta man får elda, men rekommendationen är att elda vid högst två tillfällen per vecka. Den rekommendationen ger vi utifrån rättspraxis. Om grannar störs kan förbundet i enskilda fall behöva begränsa eldningen med stöd av miljöbalken. Elda med omdöme och tänk också på att elda försiktigt av brandskyddsskäl.

Elda på rätt sätt

När du eldar med ved ska du själv se till att förbränningen är effektiv med mycket tilluft för att minska utsläppet av luftföroreningar. Det är viktigt att du eldar på rätt sätt för att minska risken för besvär.

  • Använd alltid lagom torr ved. För att veden ska ha möjlighet att torka behöver vedträn lagras under tak i ca 1 år, samt inomhus i någon vecka innan den används.
  • Se till att snabbt få fyr och hög temperatur i eldstaden när brasan tänds.
  • Pyrelda inte. Luftspjället till eldstaden ska vara öppet så att det finns tillräcklig lufttillförsel.
  • Gå ut och titta på röken som kommer ur skorstenen. Den ska vara vit eller nästan osynlig, om den är svart eller gul eller luktar kraftigt är förbränningen dålig och det ökar utsläppen av farliga ämnen.
  • Elda inte när det är dimma eller inversion, det vill säga när luften lägger sig som ett lock över området där du bor.

Elda avfall är ett miljöbrott

Kom ihåg att du aldrig får elda hushållsavfall eller annat avfall som exempelvis målat eller impregnerat virke. Att elda avfall är ett miljöbrott.

Om du störs av rök från vedeldning

Om du blir störd av röken från din grannes eldning ska du alltid börja med att prata med grannen. Om ni inte kan komma fram till en lösning kan du vända dig till oss. Då kommer vi att kontakta den som eldar och starta en utredning.

Om din eldning medför en störning för andra kan vi besluta om hur du får elda. Om eldningen är mycket störande kan den till och med förbjudas. Samtidigt kan trivseleldning behöva tålas av grannar upp till två tillfällen per vecka.

Om någon har klagomål på din eldning

Om någon klagar på rök från din eldning kan vi bestämma att du ska ändra hur du eldar. Även om du har bygglov eller har anmält din eldstad till din kommun behöver du säkerställa att elden inte stör grannars hälsa eller miljön.

Om någon klagar på din eldning kan du fråga dig själv:

  • Fungerar eldstaden som den ska?
  • Eldar jag med lämpligt material?
  • Eldar jag mindre än fyra timmar per tillfälle och högst två gånger i veckan?
  • Är området lämpligt för eldning?
  • Är väderleken lämplig när jag eldar?

Om du har svarat nej på någon av frågorna bör du sluta elda eller försöka åtgärda det som är fel.

Mer information

Om du störs av rök från grannen