Tillsyn och dispenser för naturreservat

Naturvård handlar om att värna och bevara natur för människor samt växt- och djurliv. Det är viktigt att det finns områden för rekreation och friluftliv samt att livsmiljöer bevaras för att gynna den biologiska mångfalden.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår  e- tjänst.

 

Tillsyn av naturreservat

Vi utför tillsyn i de kommunala naturreservaten i våra tre medlemskommuner. I tillsynen ingår att kontrollera att föreskrifter och bestämmelser i naturreservaten efterlevs. Exempel på överträdelser är otillåten eldning och nedskräpning. Det ingår även att kontrollera att tillstånd och dispenser i reservaten följs.

Dispenser och tillstånd från föreskrifter

Ibland finns behov av att utföra åtgärder eller anordna en aktivitet som är i strid med föreskrifterna i ett naturreservat. För detta krävs dispens.

Om du vill göra åtgärder och/eller aktiviteter i ett kommunalt naturreservat i Haninge, Tyresö eller Nynäshamns kommun ansöker du om dispens eller tillstånd  hos oss. För åtgärder och/eller aktiviteter i naturreservat som skyddats av Länsstyrelsen söker du dispens eller tillstånd hos Länsstyrelsen.

För att en dispens ska kunna beviljas krävs särskilda skäl. Åtgärden eller aktiviteten får inte heller vara i strid med reservatets syfte eller riskera att ge negativ påverkan på reservatet.

Föreskrifter i ett reservat kan även vara tillståndpliktiga. I dessa fall är det förbjudet att utföra vissa åtgärder utan tillstånd. Det finns möjlighet att söka tillstånd. Av föreskriftera för respektive reservat framgår om det är förbundet eller kommunen som prövar ansökan om tillstånd.