Hem > Ämnesområden > Företagare > Avfall > Bygg- & rivningsavfall

Bygg- & rivningsavfall

I samband med byggen och rivningsplatser uppkommer det många olika slags avfall. Avfallet ska sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas, återanvändas eller användas till energiutvinning. Som sista utväg får avfall deponeras.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 


Sortering

Brännbart avfall och farligt avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från varandra. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska dessutom sortera ut åtminstone följande fraktioner och förvara dem skilt från varandra och annat avfall:

  • Trä
  • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Undantag för utsortering av bygg- och rivningsavfall

Undantag för utökade sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall gäller endast om:

  • separering inte är möjligt p.g.a. avfallets konstruktion eller sammansättning
  • avfallet är förorenat

Om du anser att avfallet omfattas av undantag för utsortering bör du dokumentera denna bedömning. Dokumentationen ska kunna visas vid ett tillsynsbesök.

Ansökan om dispens 

Du kan ansöka om dispens till oss om du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna i Avfallsförordningen (2020:614).

För att få dispens krävs det att separat insamling inte är genomförbar eller att separat insamling inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

» Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (NFS 2020:7)

Transport

Den som transporterar avfall ska ha det tillstånd eller ha gjort den anmälan som krävs för att transportera avfallet. Innan du lämnar ifrån dig avfallet ska du kontrollera att den du lämnar avfallet till har det tillstånd eller gjort den anmälan som krävs. Kravet gäller inte om du lämnar avfallet till kommunen eller den som kommunen har anlitat.

» Naturvårdsverket – Avfallstransporter i Sverige

» Länsstyrelsen – Vanliga frågor om avfallstransporter

Hur får jag bygg- och rivningslov?

Kontakta din kommuns bygglovshandläggare för mer information om bygg- och rivningslov.

Mer information

» Läs mer om företagens avfall här
» Läs mer om utsortering av plast vid bygge eller rivning hos Naturvårdsverket