Bygg- & rivningsavfall

Det uppkommer många slags avfall på byggen och rivningsplatser. Avfallet ska sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas och återanvändas, eller till energiutvinning. Som sista utväg får avfall deponeras.

Så långt det är möjligt ska deponering undvikas. Därför ska du sortera bygg- och rivningsavfall så att det kan användas på nytt. Sortering görs i fraktionerna:

  • Brännbart
  • Icke brännbart
  • Farligt avfall
  • Skrot

Brännbart material

Bygg- och rivningsavfall får inte eldas på plats. Brännbart material ska lämnas till återvinningscentralen för vidare hantering och energiutvinning.

Inerta material

Betongrester, sten, tegel, schaktmassor med flera är inerta material som kan hanteras separat och ska så långt det är möjligt återanvändas.

Farligt avfall

Kvicksilver, bly och PCB är exempel på farligt avfall får inte förekomma i rivningsavfall. Farligt avfall ska tas omhand separat innan en byggnad rivs.

Metaller

Metallskrot ska separeras från annat avfall för att återvinnas och bli råvara till bland annat nya förpackningar, motordelar, eller byggmaterial.

Deponering

Avfall som varken kan återvinnas eller energiutvinnas lämnas till återvinningscentral för deponering.

Kontakta din kommuns bygglovshandläggare för mer information om bygg- och rivningslov

Senast uppdaterad: 28 juni, 2018