Hem > Ämnesområden > Företagare > Kemikalier > Köldmedier – Årsrapportering

Köldmedier - årsrapportering

Du som har en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton CO2(e) eller mer behöver varje år skicka in en årsrapport till förbundet.

Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar.

Årsrapportering

Företag, Brf:er och hyresfastigheter som har en köldmedieanläggning ska se till att utrustningen blir kontrollerad av en certifierad kylentreprenör inom fastställda kontrollintervall. Intervallet för läckagekontroll bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i utrustningen. All utrustning över 5 ton CO2e omfattas av  läckagekontroll och ska räknas med i den totala mängden köldmedier i anläggningen.

 • 5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

Finns läckagevarningssystem installerat dubbleras tiden mellan kontrollerna.

Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att lämna in årsrapporten samma år.

Skicka in årsrapporten  senast 31 mars varje år.

Årsrapporten ska du kontrollera, godkänna och skriva under. Därefter skickar du in rapporten tillsammans med förteckningen över din köldmedieutrustning till post: Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge eller per e-post: miljokontoret@smohf.se

» Läs mer i informationsbladet för årsrapportering köldmedia

» Läs mer i informationsbladet till fastighetsägare om köldmedier

Avgift för granskning av årsrapporten

Vi tar ut en fast avgift för handläggning av årsrapporten, se aktuell avgift under avgifter och taxor. Om årsrapporten är ofullständig tillkommer timavgift för den nedlagda tiden i ärendet.

Nyinstallation eller konvertering

Om du planerar att installera eller konvertera ett aggregat som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska du skicka en anmälan om installationen till förbundet senast 6 veckor innan installationen/konverteringen. Anmälan är till för att vi ska samråda med dig om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

I anmälan ska det framgå:

 • Fastighetsbeteckning för installation
 • Ansvarig operatör
 • Planerat datum för installation
 • Beteckning och typ av utrustning
 • Typ och mängd av köldmedia specificerat i CO2e

Operatörsbyte

Det är först när vi har fått in anmälan om operatörsbyte som vi kan ändra i våra register. Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att lämna in årsrapporten samma år.

Skrotning av utrustning

Se till så att utrustningar som skrotas tas omhand på rätt sätt och att det redovisas i årsrapporten.

Miljösanktionsavgifter

Vid överträdelser av miljöbalkens regler, Europarlamentets förordning (EU) nr 517/2014 samt den svenska förordningen (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser tillämpas miljösanktionsavgifter.

Vi beslutar om miljösanktionsavgift när:

 • läckagekontroller har utförts inom fel intervall
 • Operatören inte har upprättat eller fört register på den utrustning som finns i anläggningen
 • anmälan skickas in efter att installation utförts, eller inte anmäls till förbundet
 • årsrapport skickas in efter 31 mars
 • läckagekontroller utförs av icke certifierade företag

Avgift för handläggning av miljösanktionsavgifts ärenden

Vi tar betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, se aktuell avgift under avgifter och taxor för miljöbalken, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Mer information

» Läs mer om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets hemsida
» Branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats Allt om f-gas
» Miljöbalken SFS 1998:808
» Kammarkollegiets hemsida, www.kammarkollegiet.se
» Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter