Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett område som dricksvatten tas ifrån. Det är därför särskilt viktigt att området inte drabbas av giftiga ämnen och föroreningar.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår externa e- tjänst.


Vattenskyddsområden finns för att säkra en god dricksvattenkvalitet- och kvantitet samt för att skydda vårt dricksvatten från giftiga ämnen och föroreningar. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan komma att nyttjas som vattentäkt.

Du som uppehåller dig eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan behöva:

 • söka tillstånd eller göra anmälan för olika åtgärder.
 • vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid t.ex. grävning, schaktning, sprängning, väghållning (ex saltning), användning av petroleumprodukter eller utsläpp av dagvatten från parkering eller ytor för fordonstrafik.
 • Andra försiktighetsåtgärder kan vara att använda schaktmassor fria från föroreningar vid återfyllnad samt att inte påverka grundvattnets kvalitet eller kvantitet.

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden

Det finns skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden. Skyddsföreskrifter finns för att säkra en god kvalitet och kvantitet på dricksvattnet och innehåller oftast begränsningar och förbud att vidta vissa åtgärder inom vattenskyddsområdet. Trots begränsningar kan du för vissa åtgärder söka tillstånd eller göra en anmälan.

 • Anmälan/tillstånd – skickar du till oss
 • Förbud – Om verksamheten eller åtgärden är förbjuden kan du söka dispens hos Länsstyrelsen. Dispens medges endast om det är förenligt med skyddsföreskrifternas syfte.

» Länk till Länsstyrelsens hemsida med information om vattenskyddsområden och ansökan om dispens

Anmälan och tillståndsansökan

Den som anmäler eller skickar in en tillståndsansökan ska visa att åtgärden eller verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten. Detta gäller även vid dispensansökan hos Länsstyrelsen. I förbundets medlemskommuner är Länsstyrelsen formell tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som är beslutade idag, medan förbundet hanterar ärenden rörande anmälan och tillstånd. Ett vattenskyddsområde kan även inrättas av en kommun, i så fall skulle förbundet vara tillsynsmyndighet.

Under handläggning av en anmälan- eller tillståndsansökan kontaktas alltid VA-huvudmannen samt andra berörda kommunala myndigheter.

Avgifter

Vi tar ut timavgift för handläggning av anmälan/ansökan enligt gällande taxa.

Läs mer här om våra avgifter.

Vattenskyddsområden i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Nedan finns en lista på vattenskyddsområden i Haninge och Nynäshamns kommuner. Det finns inga vattenskyddsområden i Tyresö kommun.

Haninge 

 • Hanveden
 • Pålamalm
 • Schweizerdalen
 • Muskö-Ludvigsberg
 • Muskö-Valingeträsk

Nynäshamn 

 • Gorran
 • Berga
 • Oxnögården

» Naturvårdsverkets databas med bl.a. information om gällande vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Cisterner 

Det finns särskilda krav som ska uppfyllas för att installera en cistern eller hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom ett vattenskyddsområde.

» Läs mer här om cisterner i vattenskyddsområden.

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet?

I förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen (2013:251) finns regler som rör miljöfarlig verksamhet och som gäller utöver skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden.

» Läs mer här om miljöfarlig verksamhet.