Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

All användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och människors hälsa klassas som en miljöfarlig verksamhet. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering m.m.

Förbundets tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Förbundet ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa. Vårt arbete omfattar olika typer av verksamheter. Till exempel bilverkstäder, biltvättar, tandläkare, småbåtshamnar, fastighetsägare och förorenade områden med mera. Du hittar mer information om våra branscher i menyn till vänster.

Vid ett tillsynsbesök hos företag kontrollerar vi flera delar bland annat hur företaget arbetar med egenkontrollen, farligt avfall- och kemikaliehantering samt hur eventuella villkor i tillstånd följs.

Kontakta förbundet

Hittar du inte informationen du söker
Kontakta vår servicetelefon på 08-606 73 00

Vill du komma i kontakt med handläggare på tillsynsenheten
Skicka e-post till miljokontoret@smohf.se  alternativt ring förbundets växel 08-606 93 00

Öppettider
Se ”kontakt” uppe till höger på sidan.