Hem > Ämnesområden > Företagare > Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

I menyn hittar du information om olika typer av verksamheter som klassas som miljöfarlig.

Vad betyder miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas olika typer av verksamheter som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark eller byggnader på ett sätt som kan påverka människors hälsa eller miljön på ett negativt sätt. All användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på miljön och människors hälsa klassas som en miljöfarlig verksamhet. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering m.m. Det handlar om till exempel bilverkstäder, biltvättar, tandläkare, småbåtshamnar, fastighetsägare och förorenade områden.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.

Sevesoverksamhet

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som svarar för den centrala tillsynen enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381), vanligen kallad “Sevesolagen”.

Tillsynen på Sevesoområdet berör flera lagstiftningar och tillsynsmyndigheter på både central och regional/lokal nivå. Samverkan mellan myndigheterna sker främst mellan de centrala tillsynsmyndigheterna. De operativa tillsynsmyndigheterna för Sevesotillsynen är Länsstyrelserna.

Lista på Sevesoverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun.

Information om Sevesoverksamheter från Södertörns brandförsvarsförbund