Hem > Om oss

Om oss

Vi arbetar på uppdrag av Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Vi kontrollerar verksamheter som berörs av miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt verksamheter som säljer alkohol och tobak.

Vår uppgift

Vår uppgift som tillsynsmyndighet är att kontrollera att lagar och regler som rör människors hälsa och miljö följs. Målet med tillsynen är att miljö och människors hälsa inte ska påverkas negativt av de verksamheter som bedrivs inom medlemskommunerna.

I vårt uppdrag och inom ramen för avgifterna ingår även att informera och ge vägledning. Detta gör vi bland annat genom informationsträffar, via skriftligt informationsmaterial, genom hemsidan och vid våra inspektioner.

Det frivilliga miljöarbetet ligger i huvudsak kvar i respektive kommun. Därför har vi också som uppgift att erbjuda kompetens till kommunernas miljöarbete, lämna stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet, besvara remisser och ingå i krisberedskap.

Finansiering

Vår verksamhet är dels anslagsfinansierad genom att de tre kommunerna betalar en medlemsavgift, dels av att avgifter tas ut av de verksamhetsutövare som kontrolleras.

Organisation

Förbundet är en egen juridisk person och den politiska styrningen sker genom en förbundsdirektion med ledamöter från de tre kommunerna. Direktionen har det övergripande ansvaret för verksamheten och fattar beslut om mål, inriktning, omfattning och kvalité, samt har rätt att besluta i alla frågor som rör myndighetsutövning.

Direktionens beslutsrätt är delegerad till förbundschefen som i sin tur vidaredelegerat delar av beslutsrätten till förbundets avdelningschefer och handläggare. Förbundet består av fyra avdelningar: landsbygd, livsmedel- och hälsoskydd, miljöskydd samt administrationen.

IT- och telefoni sköts av Haninge kommun och ekonomi- och löneadministration sköts av Nynäshamns kommun.