Om oss

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är ett kommunalförbund med Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar. Förbundets huvuduppdrag är myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Tillsyn och finansiering

Målet med tillsynen är att miljö och människors hälsa inte ska påverkas negativt av de verksamheter som bedrivs inom medlemskommunerna. Det frivilliga miljöarbetet ligger i huvudsak kvar i respektive kommun. Därför har förbundet också som uppgift att erbjuda kompetens till kommunernas miljöarbete, lämna stöd till fysisk planering och bygglovsverksamhet, besvara remisser och delta i medlemmarnas krisberedskap. Förbundets verksamhet är delvis anslagsfinansierad genom att de tre kommunerna betalar en medlemsavgift, men en stor del av kostnaderna täcks av att avgifter tas ut av de verksamhetsutövare som kontrolleras.

Du kan läsa mer om taxor här

Direktionen och förbundets organisation

Kommunalförbundet är en egen juridisk person och den politiska styrningen sker genom en förbundsdirektion med ledamöter från de tre kommunerna. Direktionen har det övergripande ansvaret för verksamheten och tar beslut om förbundets mål, inriktning, omfattning och kvalité, samt har rätt att besluta i alla frågor som rör myndighetsutövning.

Direktionens beslutsrätt är delegerad till förbundschefen som i sin tur vidaredelegerat delar av beslutsrätten till förbundets avdelningschefer och handläggare. Förbundet består av fyra avdelningar: landsbygden, livsmedel- och hälsoskydd, miljöskydd samt administrationen. Läs mer om våra tillsyn- och kontrollområden i huvudmenyn .

IT- och telefoni sköts av Haninge kommun och ekonomi- och personaladministration sköts av Nynäshamns kommun.