Hem > Ämnesområden > Företagare > Försäljning av folköl och tobak m.m > Försäljningsregler för folköl

Försäljningsregler för folköl

Här hittar du en sammanfattning av de regler som gäller vid försäljning av folköl.

Försäljningsregler

Skyltning

Det ska tydligt framgå av skyltning på försäljningsstället att åldersgränsen är 18 år. Skyltning ska finnas både vid kassan och vid varan.

Legitimationskontroll

Den som säljer folköl ska förvissa sig om att den som köper verkligen har fyllt 18 år. I tveksamma fall ska man begära legitimation. Ett gott råd är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år.

Nykterhet

Folköl får inte heller säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Registrera livsmedelslokalen

För att få sälja eller servera folköl krävs att lokalen ska vara avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel och registrerad enligt 7 § livsmedelslagen.

Livsmedelsutbudet

Utbudet av varor ska vara brett och varierat med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror och frysmat samt konserver. Det räcker inte med ett kiosksortiment eller med enstaka varor ur någon eller ett par av varugrupperna.

Gäller det servering av folköl ska det tillhandahållas olika typer av maträtter och lättdrycker.

Försäljningsansvarig

Det bör finnas minst en försäljningsansvarig i varje butik som bedriver detaljhandel med folköl. Denne bör finnas tillgänglig när folkölsförsäljning bedrivs. Försäljningsansvarig bör ha fyllt 18 år samt vara mogen och lämpad för uppgiften.

I större företag där företagaren inte själv innehar denna funktion bör alltså någon anställd utses. I egenkontrollprogrammet bör finnas rutiner för detta samt särskilda instruktioner för den försäljningsansvarige, till exempel hantering av olika tänkbara situationer där problem kan uppstå.

Den som säljer eller serverar folköl är skyldig att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är förenat med straffansvar som gäller den som lämnar över folkölen till den underårige. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.

Mer information

Information från Folkhälsomyndigheten om folköl

Alkohollagen