Värmepumpar

För att installera en värmepump behöver du göra en anmälan eller ansökan till oss.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till oss. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett.

Värme från mark, berg, ytvatten eller grundvatten är värmepumpsanläggningar du behöver tillstånd för att installera.

Om du planerar att köpa en luftvärmepump som utvinner värme ur utomhusluften och som är mindre än 14 ton CO2e behöver du inte göra någon anmälan. Om luftvärmepumpen innehåller 14 ton CO2e eller mer så krävs att du skickar in en föranmälan innan installation.

Steg 1 – Kontakta installatör och borrare

I anmälan ska du ange val av pump, borrhålsplacering och installatör. Ett bra första steg är att välja en ackrediterad installatör. Installatören kan ofta assistera med att anlita borrfirma. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har information om installatörer som är medlemmar men du kan även hitta installatörer som inte är medlemmar till branschorganisationen.

Förteckning över installatörer som är medlemmar i branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen

Steg 2 – Kontrollera ledningar på fastigheten

Du behöver veta var på tomten det finns avlopp och vattenledningar. Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningarna är dragna på fastigheten. Det är också du som får stå för eventuella kostnader ifall det skulle uppstå skador i samband med borrningen. Om det finns kommunala ledningar eller tunnlar under din fastighet, så bör det framgå av servitut. Du kan få information om kommunala vatten- och avloppsledningars läge från kommunens VA avdelning, som nås via din kommuns växel.

Steg 3 – Samla alla handlingar för en ansökan/anmälan

Skalenlig situationsplan

För att anläggningen ska ge full effekt bör avståndet mellan två borrhål vara minst 20 meter. Markera planerade borrhål med eventuell riktning samt grannars borrhål på kartan över din fastighet som är i skalan 1:400. Situationsplanen måste ha en skalstock. Om enskilt avlopp finns så ska du markera avloppsanordningen samt vattenbrunnen på din samt dina grannars fastigheter och ange avstånd på blanketten.

Skriv ut kartan via Haninge kommuns webbtjänst
Skriv ut kartan via Nynäshamn kommuns webbtjänst
Skriv ut kartan via Tyresö kommuns webbtjänst

Klartecken från dina grannar

Det är alltid viktigt att ha samtal med grannarna för att hitta den bästa lösningen. Du behöver fråga dem om de borrat för bergvärme själva och i så fall var, eller om de har planer på att installera en värmepump i framtiden. Om ditt borrhåls placeras närmare än 10 meter från din grannes tomtgräns måste grannen lämna sina synpunkter till detta. Observera att detta gäller även om entreprenören planerar att vinkla borrhålet. Berörda grannar behöver se din anmälan och situationsplan med borrhålets placering för att kunna yttra sig.

Vid fler än 5 borrhål – hantering av borrslam

När det planeras för fler än 5 borrhål behöver sökande inkomma med information om hur borrslam (borrkax och borrvatten) ska hanteras och renas.

Dispens

Ibland krävs det dispens för att anlägga värmepump.

I områden med fornminnen krävs dispens från länsstyrelsen. För sjö- och ytvattenanläggningar kan det krävas strandskyddsdispens och då behöver bygglov i din kommun kontaktas.

Steg 4 – Fyll i och skicka in din anmälan/ansökan

Nu när du har alla uppgifter som behövs för anmälan/ansökan är det dags att fylla i blanketten. Fråga din installatör om du behöver hjälp med de tekniska uppgifterna. Om sökande är en annan än fastighetsägaren krävs en fullmakt. Fullmakten ska vara signerad av båda parterna. Anmälan skickas per post eller e-post till förbundet.

Om handläggningen

Värmepumpsanmälan som kommer in till oss handläggs i turordning. Beslut tas inom 3 veckor från dess att ärendet är komplett. Beslutet innehåller villkor för din borrning och det är ditt ansvar att alla villkoren följs. Förbundet skickar sedan en kopia av beslutet till din borrare och installatör. Du får påbörja arbetet när det fått beslutet från oss.

Avgift tas ut för handläggning av anmälan/ansökan

Vi tar ut en fast prövningsavgift för handläggningen av värmepumpsanmälan/ansökan. Prövningsavgiften varierar beroende på typ av anläggning samt om anläggningen inrättas inom ett vattenskyddsområde. I vissa fall kan timavgift uttas utöver den fasta avgiften och detta händer normalt vid ärenden som:

  • ligger inom ett misstänkt eller konstaterat förorenat område
  • anmälan gäller fler än 5 borrhål

Vi tar betalt för nedlagt arbete även för anmälningar som dras tillbaka.

Läs mer i förbundets taxa för miljöbalken, taxebilaga 1

Skicka in brunnsprotokoll när installation är utförd

När borrning och installation är utförd ska brunnsprotokollet skickas till oss samt till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Miljösanktionsavgifter

Om du installerar en värmepump utan att anmäla det till oss kommer du få betala en miljösanktionsavgift. Vi tar även betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i förbundets taxa, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter