Hem > Ämnesområden > Företagare > Avfall > Övrigt avfall

Övrigt avfall

Genom återanvändning och återvinning av avfall kan du minska avfallsmängderna i din verksamhet. En god avfallshantering bidrar till positiva fördelar för klimatet och människors hälsa. Allt avfall som uppkommer i din verksamhet ska sorteras på plats. Med avfall menas alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.


Sortering

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare krav gällande insamling av matavfall. Bioavfall definieras bland annat som biologiskt nedbrytbart- livsmedel och trädgårds- eller parkavfall.

Den 1 januari 2023 trädde en särskild förordningen om producentansvar för förpackningar i kraft. Detta innebär att den som har förpackningsavfall ska sortera ut detta från annat avfall. Det som ska sorteras ut är förpackningar av: papper och kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem, trä och, övrigt förpackningsmaterial (det kan vara förpackningar av kork, porslin, keramik, tyg mm).

Kravet på utsortering gäller inte förpackningsavfall som på grund av sitt tidigare innehåll utgör farligt avfall utan det ska i stället sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

Utöver detta ska du även sortera ut brännbart avfall och farligt avfall. Farligt avfall kan till exempel vara spillolja, batterier, lysrör, elektriska produkter samt förvara dem skilt från varandra. Olika typer av farligt avfall får inte blandas eller spädas ut.

Bioavfall ska skiljas från förpackningar

Bioavfall definieras bland annat som biologiskt nedbrytbart- livsmedel och trädgårds- eller parkavfall. Den som har bioavfall ska sortera ut det samt förvara det skilt från annat avfall, det gäller även flytande bioavfall, till exempel ätlig olja. Däremot behöver inte flytande bioavfall som kaffe, te, mjölk och juice samlas in. Vid borttransport av bioavfall från verksamheten ska detta också ske så att det inte blandas med annat avfall.

Fett från livsmedelsverksamheter

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem, då det stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Det är därför ett krav att företag och verksamheter som riskerar att släppa ut större mängder fett i avloppet ska ha en fettavskiljare installerad.

Matavfallskvarn

I en matavfallskvarn mals matavfallet ned för att, i de flesta fall, släppas ut till avloppsnätet. Från och med 1 januari 2024 är det inte längre en godkänd metod för separat insamling av matavfall om matavfallskvarnen är kopplad direkt till avloppet. Om matavfallskvarnen är kopplad till en tank eller avskiljare kan kraven på utsortering och därmed separat insamling uppfyllas.

Förpackningsavfall

Företag och andra verksamheter har ansvar för att sortera sitt förpackningsavfall. Ansvaret gäller alla verksamheter där förpackningsavfall uppstår, som till exempel förpackningsavfall från restauranger, sjukhus, butiker till offentliga tillställningar utomhus. Typen av förpackningsavfall som ska sortera ut från annat avfall är bland annat papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas med mera.

Allt avfall ska antingen separeras och materialåtervinnas vid källan eller sorteras ut och förvaras separat från annat avfall tills det samlas in för att återvinnas eller återanvändas.

Transport

Bioavfall som uppkommer från tillverkning räknas inte som kommunalt avfall och dessa verksamheter måste anlita egen transportör.

Den som transporterar icke-farligt avfall som uppstått i eller i samband med yrkesmässig verksamhet ska anmäla till länsstyrelsen om verksamheten transporterar mer än 10 ton eller 50 m3 icke-farligt avfall per kalenderår. För avfallstransporter där mängden icke-farligt avfall understiger dessa mängdgränser gäller varken krav på anmälan eller tillstånd.

Dispens från utsortering av avfall

Tillsynsmyndigheten kan om det finns särskilda skäl ge tidsbegränsad dispens från utsortering av vissa typer av avfall om utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Ni som har större bostadsbestånd kan endast ansöka om en fastighet i taget. Äger du fler fastigheter behöver du lämna in fler ansökningar. Vi tar ut en avgift för att göra bedömning och fatta beslut enligt förbundets timtaxa.

Använd e- tjänsten för att ansöka.

Mer information

Läs mer på Naturvårdverket om vägledning och stöd.

Läs mer på Naturvårdverket om bioavfall.

Läs mer på Naturvårdsverket om avfall.

Läs mer på Avfall Sverige.