Hem > Ämnesområden > Invånare > Boende > Hushållsavfall

Hushållsavfall

Hushållsavfall, även kallat kommunalt avfall är det avfall som uppstår i det dagliga livet i hemmet eller i företaget.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

Fastighetsägare i Haninge och Nynäshamns kommun kan ansöka hos oss om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och latrin, förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall och latrin, samt gemensam avfallsbehållare för flera fastigheter. Som fastighetsägare i Tyresö ansöker du hos kommunen. 

I varje kommun finns bestämmelser om hur avfallet ska hanteras. Nedan finner du information om avfall och återvinning för varje kommun. 

Uppehåll och förlängt intervall i hämtning av sopor och latrin 

Fastighetsägare i Haninge och Nynäshamns kommun kan ansöka hos oss om uppehåll och förlängt hämtningsintervall vad gäller hämtning av hushållsavfall och latrin. 

Det går att göra undantag från hämtningsintervallet (uppehåll och förlängt intervall) om det finns särskilda skäl. Grundförutsättningen för uppehåll i hämtning är att fastigheten är obebodd och inte utnyttjas under en sammanhängande period om minst tre månader. Fritidshus måste vara obebodda under hela hämtningsperioden. Att fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall produceras inom fastigheten är inte skäl som medger uppehåll i hämtning. Vid uppehåll i hämtning av sopor ingår i förekommande fall även latrin. 

Uppehåll för hämtning av hushållsavfall kan beviljas högst 3 år i taget. Abonnemanget öppnas automatiskt efter 3 år. Ansökan kan inte göras retroaktivt. Uppehållet börjar gälla tidigast tre veckor från det datum då ansökan inkommit. För fritidshus ska ansökan lämnas in senast den 15 april. 

Om förhållandena som medgivit uppehåll ändras måste ny ansökan göras. Detsamma gäller vid ägarändringar. 

Som fastighetsägare i Tyresö söker du motsvarande dispens hos kommunen. 

Gemensam behållare för hushållsavfall 

Fastighetsägare i Haninge och Nynäshamns kommun kan ansöka hos oss om att inrätta en gemensam behållare för hushållsavfall. 

Hushåll i två eller tre närbelägna fastigheter får dela avfallskärl under förutsättning att samtliga kärl som ingår i abonnemanget delas. Hushåll i minst fyra närbelägna fastigheter får, där det är praktiskt möjligt, dela på en gemensamhetsanläggning. 

För fastighetsägare i Tyresö ansöker du direkt hos kommunen. 

Avgift

En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt gällande taxa. Avgiften faktureras efter att beslut i ärendet delges. Läs mer om våra avgifter här.