Hem > Ämnesområden > Invånare > Boende > Hushållsavfall

Hushållsavfall

Hushållsavfall, även kallat kommunalt avfall är det avfall som uppstår i det dagliga livet i hemmet eller i företaget.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

I varje kommun finns bestämmelser om hur avfallet ska hanteras. I Haninge och Nynäshamn är bestämmelserna i princip lika. För Tyresös del finns vissa skillnader. Du som bor eller har verksamhet i Tyresö hänvisas till kommunens hemsida.

Förlängt hämtningsintervall för sopor och latrin

Det går att göra undantag från hämtningsintervallet om det finns särskilda skäl.

Från och med den 1 mars 2023 ska du som bor i Nynäshamns kommun ansöka hos oss om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall och latrin, uppehåll i hämtning av hushållsavfall och latrin, och gemensam avfallsbehållare för flera fastigheter.

För boende i Tyresö och Haninge söker du motsvarande dispens hos kommunen.

Uppehåll i hämtning av sopor och latrin

Grundförutsättningen för uppehåll i hämtning är att fastigheten är obebodd och inte utnyttjas under en sammanhängande period om minst tre månader. Fritidshus måste vara obebodda under hela hämtningsperioden. Att fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall produceras inom fastigheten är inte skäl som medger uppehåll i hämtning. Vid uppehåll i hämtning av sopor ingår i förekommande fall även latrin.

Ansökan
Ansökan om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall ska ske direkt till din kommun. Se länkar nedan och läs mer på din kommuns hemsida.

Uppehåll för hämtning av hushållsavfall kan beviljas högst 3 år i taget. Abonnemanget öppnas automatiskt efter 3 år.

Ansökan kan inte göras retroaktivt. Uppehållet börjar gälla tidigast tre veckor från det datum då ansökan inkommit. För fritidshus ska ansökan lämnas in senast den 15 april.

Om förhållandena som medgivit uppehåll ändras måste ny ansökan göras. Detsamma gäller vid ägarändringar.

Gemensam behållare för hushållsavfall

Enligt avfallsföreskrifter för Nynäshamns kommun kan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare få rätt att använda gemensam behållare. Hushåll i två eller tre närbelägna fastigheter får dela avfallskärl under förutsättning att samtliga kärl som ingår i abonnemanget delas. Hushåll i minst fyra närbelägna fastigheter får, där det är praktiskt möjligt, dela på en gemensamhetsanläggning.

Motsvarande möjlighet finns i Tyresö och Haninge men då söker man hos kommunen.

Avgift

För granskning och handläggning av ansökan om dispenser för hämtning av hushållsavfall och gemensam behållare debiterar vi per påbörjad halvtimme enligt förbundets taxa. Läs mer om våra avgifter här.