PCB - Miljögift i byggnader

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att sanera fog- och golvmassor innehållande PCB samt att anmäla saneringsåtgärder till kontrollmyndighet.

Hälsoskadligt och förbjudet

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön. Därför lagstadgades det om att fastigheter skulle inventeras (klart 2008) och saneras från PCB.

Byggmaterial

PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande.

Sanering och rapportering

Resultatet av inventeringen och planerade åtgärder ska ha redovisats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Senast tre veckor innan arbetet med saneringen startar ska ni anmäla detta till oss och när arbetet är klart rapporterar ni om mängder av PCB förorenat avfall som ni omhändertagit.

Läs mer information om PCB

Du hittar information om PCB på Naturvårdsverkets hemsida
Det finns även information om PCB på hemsidan www.sanerapcb.nu

Transport av farligt avfall

PCB räknas som farligt avfall och det krävs tillstånd att transportera avfallet själv.

Om ni väljer att själva transportera avfallet ska ni ansöka om detta hos länsstyrelsen

Ladda ner dokument

Sanering PCB och slutrapport

Om PCB upptäcks i en byggnad ska ni senast tre veckor innan saneringen påbörjas skicka in en anmälan till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund.

När saneringen är avslutad skickar ni en skriftlig rapport till oss där ni redovisar mängd omhändertagen farligt avfall (material förorenat av PCB). För att få transportera avfallet måste man ha tillstånd från länsstyrelsen.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor