Småbåtshamn med båttvätt

En fritidsbåtshamn, båtuppställningsplats eller ett varv där man tvättar båtar som behandlats med biocidfärger ska ha en tvättanläggning. Anmäl till förbundet om du/ni installerar eller ändrar tvättanläggningen.

De grunda havsvikarna i skärgården är Östersjöns barnkammare och där myllrar det av småkryp och fisk. Många av dessa vikar används idag som småbåtshamnar eller marinor. Är båtarna målade med giftiga bottenfärger bidrar det till att förstöra växt- och djurlivet. Därför är det viktigt att använda rätt färger och tvätta båten i en tvättanläggning.

Tvätt av torrsatta båtar med miljöfarliga bottenfärger

En fritidsbåtshamn, båtuppställningsplats eller ett varv där man tvättar båtar som behandlats med biocidfärger ska ha en tvättanläggning. Anläggningen ska klara av att följa riktvärdena i HaV:s riktlinjer. Vilken typ av anläggning som ska finnas och hur ofta provtagning ska utföras beror på hur många båtar som tvättas inom hamnen, varvet och uppställningsplatsen.

Fler än 150 tvättar av miljöfarliga båtbottnar per år:

  • spolplatta med slamavskiljare (2-4 m3) och efterföljande filter
  • provtagningsbrunn
  • provtagning ska göras av certifierad person varje höst

Mellan 30 och 150 tvättar av miljöfarliga båtbottnar per år:

  • spolplatta med slamavskiljare (2-4 m3) och efterföljande filter
  • provtagningsbrunn
  • provtagning ska göras varannan höst och utföras av certifierad person

Färre än 30 tvättar av miljöfarliga båtbottnar per år:

  • hårdgjord yta med slamavskiljare (2-4 m3) utan krav på filter eller provtagning.

Borsttvätt av sjösatta giftfria båtar

Alternativet till en spolplatta kan vara en borsttvätt. En borsttvätt är till för giftfria båtar, alltså båtar som är omålade eller målade med biocidfria färger. Under en övergångsperiod på 5 år, tillåts borsttvätt av båtar som är målade med godkända ostkustfärger föregåendesäsong eller tidigare. Alla borsttvättar, även de mobila, ska utformas så att påväxt och färgrester som tvättas bort ska kunna samlas upp i exempelvis en bassäng.

Anmälan till förbundet.

Om ni planerar att installera en ny tvättanläggning eller ändra en befintlig tvättanläggning ska ni skriftligen informera oss om detta. Vid sanering av båtbotten ska checklistan nedan fyllas i och skickas in.

Skicka in anmälan via e-post eller vanlig post:

» miljokontoret@smohf.se

» Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

Andra tillstånd som kan behövas

  • Bygglov och strandskyddsdispens kan ni söka hos er kommun.
  • Bygga ut kaj eller brygga för tvättanläggningen är en vattenverksamhet som ni ska anmäla hos länsstyrelsen.
  • Om blästringsarbete över 500 kvadratmeter sammanlagd bottenyta ska ske ska även detta anmälas till förbundet sex veckor i förväg.

Mer information

Hav och vattenmyndighetens rapport 2012:10 ”Båtbottentvättning av fritidsbåtar”
www.havochvatten.se

Kemikalieinspektionen om ”Båtbottenfärger
www.kemi.se

Sanering av båtbottenfärg
www.transsportstyrelsen.se

Skrovsanering av båtbottenfärg
www.naturvårdsverket.se

Svenska båtunionens ”Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar”
www.batunionen.com

Vattenverksamhet länsstyrelsen Stockholm
www.lansstyrelsen.se

 

Information om farligt avfall och annat avfall.pdf

Ladda ner dokument

Anmälan C-verksamhet

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och anmäls till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas och ska innehålla information om planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, dess påverkan på omgivningen ur miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs enligt miljöbalken.

Kompletteringar till denna blankett

Checklista sanering båtbotten

Vid sanering av båtbotten ska checklistan fyllas i och skickas in till förbundet