Serveringstillsyn

Tillsyn över serveringsställen med tillstånd att servera alkoholdrycker och butiker med försäljning av folköl bedrivs på tre olika sätt: yttre, inre och förebyggande.

Förebyggande tillsyn

Förbundet arbetar förebyggande genom:

 • I samband med ansökan om serveringstillstånd då bland annat sökandens kunskaper i alkohollagstiftningen kontrolleras.
 • Information i samband med ansökan om serveringstillstånd.
 • Information och rådgivning till tillståndshavare och personal efter att tillstånd beviljats, till exempel  vid försäljning eller ombyggnad av restaurangen.
 • Informationsbrev som skickas ut till tillståndshavare, till exempel vid större förändring i alkohollagen eller i anledning av ändrade tillsynsavgifter.
 • Informationsmöten i anslutning till de återkommande krögarrådsmötena.
 • Uppföljningssamtal med tillståndshavare tillsammans med Polisen då missförhållanden har konstateras vid tillsynsbesök
 • Utbildning –  Ansvarsfull alkoholservering för tillståndshavare och anställd personal samt Krogar mot knark.

Inre tillsyn

Inre tillsyn är kontroll och uppföljning som sker av tillståndshavaren för att se om kraven för personlig och ekonomisk lämplighet fortfarande är uppfyllt efter att serveringstillstånd beviljats. – Förbundet gör varje år en inre tillsyn av innehavare av serveringstillstånd.

Tillsynen sker genom att förbundet:

 • Bland annat prenumererar på uppgifter om ägarförändringar och andra förändringar i tillståndshavande bolag från ett upplysningsföretag.
 • Skickar förfrågningar till Skatteverket och Polismyndigheten.
 • Granskar och analyserar de uppgifter som Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten enligt alkohollagen är skyldiga att underrätta kommunen om.
 • Granskar och analyserar de restaurangrapporter som tillståndshavarna en gång per år sänder in till förbundet och Folkhälsomyndigheten.
 • I övrigt sker kontroll av tillståndshavarnas lämplighet genom kontakt med andra myndigheter vid rutinremisser och då tips inkommit, eller om alkoholhandläggaren finner skäl till det av annan anledning.

Yttre tillsyn

Förbundet besöker restaurangerna och andra serveringsställen och då kontrolleras bland annat ordning- och nykterhetsläget, mat- och lättdrycksutbudet, marknadsföringen, brandsäkerheten, förändringar av serveringslokalen samt om serveringsansvarig personal är på plats.

Tillsynen görs utifrån en löpande riskbedömning av serveringsstället och kan ske på förekommen anledning, till exempel på grund av information genom inre tillsyn. I samband med tillsyn har tillsynspersonalen rätt att få tillträde till alla serveringsrörelsens lokaler, det vill säga inte bara serveringslokalen utan även utrymmen såsom kök, lager, kontor. Motsvarande rätt gäller även vid tillsyn av detaljhandlare med folköl.

 • Den största delen av yttre tillsyn sker på kvällstid.
 • Tillsynen sker ofta tillsammans med Polismyndigheten.
 • Kontrollerna sker oanmälda utom i de fall tillståndshavaren särskilt har begärt att förbundet ska komma på besök.
 • Varje restaurang får normalt åtminstone ett besök per år. De restauranger som har dans och/eller ungdomlig publik prioriteras.
 • Restauranger som har meddelats en erinran eller en varning eller där det vid senaste inspektionen konstaterats att ordnings- och nykterhetsläget varit bristfälligt prioriteras också.
 • I de fall någon har klagat på en restaurang eller tipsat om oegentligheter följer förbundet upp detta vid nästa inspektionstillfälle.

Samarbete mellan myndigheter

Tillsammans med Polismyndigheten, utövar  vi tillsyn över serveringsställen med tillstånd att servera alkoholdrycker och butiker med försäljning av folköl i Haninge och Tyresö. Vi samarbetar med och får information från andra myndigheter. Utbildningsinsatser som vi har sker i samarbetar med andra kommuner.