Hem > Ämnesområden > Företagare > Kemikalier > Kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel

Du som i ditt yrke behöver använda bekämpningsmedel ska alltid ansöka om tillstånd till förbundet senast fyra veckor innan spridningstillfället.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

För att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt inom vissa särskilda områden måste man få tillstånd eller göra en anmälan till oss. Beroende på vilka områden medlet ska användas inom gäller olika regler.

Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. I ansökan om tillstånd behöver man förklara vilka alternativ till kemisk bekämpning man har övervägt och förklara varför dessa har valts bort.

Ansökan om spridning av växtskyddsmedel

Du som i ditt yrke använder kemiska växtskyddsmedel för bekämpning inom idrotts- och fritidsanläggningar, planerings- och anläggningsarbeten, vägområden, på grusytor eller andra mycket genomsläppliga ytor samt ytor bestående av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material, ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas.

Ansökan om spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Du som i ditt yrke behöver använda kemiska växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas.

Läs gärna om produktvalsprincipen på Naturvårdsverkets hemsida

Lagar och regler

Det finns regler om kemikalier i miljöbalken och i förordningar och föreskrifter.

Läs mer om kemikalier och EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH på Kemikalieinspektionens webbplats.

Miljösanktionsavgift

Användning av bekämpningsmedel utan tillstånd innebär miljösanktionsavgift som betalas till staten. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen har skett oavsiktligt eller av oaktsamhet.

Vi tar betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i förbundets taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, taxebilaga 1.

Läs mer om miljösanktionsavgift:

Miljöbalken, 30 kapitlet
Kammarkollegiets hemsida
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter