Kemiska bekämpningsmedel

Du som i ditt yrke behöver använda bekämpningsmedel ska alltid ansöka om tillstånd till förbundet senast fyra veckor innan spridningstillfället. Skriftligt tillstånd krävs för att sprida bekämpningsmedel

Inför ansökan om att sprida bekämpningsmedel

Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Ni måste i ansökan förklara vilka alternativ till kemisk bekämpning ni har övervägt och förklara varför dessa har valts bort.

Läs gärna om produktvalsprincipen på Naturvårdsverkets hemsida

Spridning av bekämpningsmedel vid vattenskyddsområden

Tänk på att hårdare krav gäller för spridning av kemikalier i vattenskyddsområde.

Lagar och regler

Det finns regler om kemikalier i miljöbalken och i förordningar och föreskrifter.

Läs mer om kemikalier och EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH på Kemikalieinspektionens webbplats.

Miljösanktionsavgift

Användning av bekämpningsmedel utan tillstånd innebär miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgifter betalas alltid till staten. Syftet är att bidra till en minskad miljöpåverkan från verksamheter. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen har skett oavsiktligt eller av oaktsamhet.

Vi tar betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i förbundets taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, taxebilaga 1.

Läs mer om miljösanktionsavgift:

Miljöbalken, 30 kapitlet
Kammarkollegiets hemsida
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Ladda ner dokument

Ansökan om spridning av kemikalier

Du som i ditt yrke behöver använda kemikalier för bekämpning ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?

Ansökan om spridning av kemikalier inom vattenskyddsområde

Du som i ditt yrke behöver använda kemiska växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde ska ansöka om tillstånd senast 4 veckor före planerad åtgärd. Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort?