Hem > Ämnesområden > Företagare > Kemikalier

Kemikalier

I menyn hittar du information om cisterner, bekämpningsmedel och köldmedier.

Både i hemmet och yrkesmässigt används en mängd olika kemikalier. En del av dessa produkter innehåller ämnen som är miljö- och hälsofarliga.

All användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och människors hälsa klassas som en miljöfarlig verksamhet.

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier förvaras och används så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Du som i din verksamheter hanterar miljöfarliga kemikalier ska anmäla respektive ansöka om tillstånd hos oss.

Tillsyn

Vid ett tillsynsbesök hos företag kontrollerar vi flera delar, bland annat hur företaget arbetar med egenkontrollen, hantering av farligt avfall- och kemikalier samt hur eventuella villkor i tillstånd följs.

Produktvalsprincipen- att välja miljövänligare alternativ! 

Många kemikalier använder vi utan att tänka på att det finns alternativ. I hemmet och på fritiden används en hel del produkter som är miljö- eller hälsoskadliga, till exempel båtbottenfärger, lösningsmedel, fotokemikalier, rengöringsmedel och oljor.

Den så kallade produktvalsprincipen gäller alla kemikalier och innebär att du (privatperson liksom företagare) alltid ska välja den produkt som gör minst skada på människa och miljö. Rester av kemikalier, som färgrester eller trasor som har använts tillsammans med lösningsmedel eller färg, klassas generellt som farligt avfall och måste tas omhand på ett särskilt sätt.

Mer information

Du kan läsa mer om reglerna kring kemikalier på Kemikalieinspektionens webbplats
Naturvårdsverket har också information om kemikalier, miljögifter och bekämpningsmedel
Hantering av kemiska produkter

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

E-post: miljokontoret@smohf.se

Telefon: 08-606 73 00

Söker du en handläggare ringer du växeln, telefon: 08-606 93 00

Våra telefon- och öppettider hittar du här.