Avgifter och taxor

Förbundets taxor för prövning, tillsyn och kontroll hittar du på den här sidan

Vad ligger till grund för förbundets avgift?

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning ska betalas av verksamhetsutövarna. Som tillsynsmyndighet är det vår uppgift att kontrollera att verksamhetsutövare har kännedom om lagar och regler och att ställa tvingande krav om dessa inte följs. Vårt arbete med tillsyn omfattar även information och rådgivning. Arbete finansieras med tillsynsavgifter och taxorna antas vid kommunfullmäktiges sammanträde i respektive medlemskommun.

Avgiften baserar vi på hela arbetstiden för ett enskilt ärende, inte bara tiden som inspektörerna är på plats i er verksamhet. Förberedelser, restiden*, tiden för registerhållning, granskning av rapporter och efterarbete är också sådant som vi räknar in i avgiften. Om vi får in klagomål eller behöver göra oväntade uppföljningar kan vi ta ut ytterligare timavgift.

Timavgift för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med:

  • 1280 kr prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • 1280 kr för ärenden om alkohol, tobak och e-cigaretter
  • 1470 kr för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
  • 1470 kr för kontroll av receptfria läkemedel

*Restiden ingår i avgiften för livsmedel och receptfria läkemedel