Avgifter och taxor

Förbundets taxor hittar du i menyn på den här sidan. I taxorna står det hur mycket du betalar för prövning av anmälan eller ansökan samt kostnad för tillsyn.

Vad ligger till grund för förbundets avgift?

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning ska betalas av verksamhetsutövarna. Som tillsynsmyndighet är det vår uppgift att kontrollera att verksamhetsutövare har kännedom om lagar och regler och att ställa tvingande krav om dessa inte följs. Vårt arbete med tillsyn omfattar även information och rådgivning. Arbetet finansieras med prövnings- och tillsynsavgifter och taxorna antas vid kommunfullmäktiges sammanträde i respektive medlemskommun.

Avgiften baserar vi på den totala arbetstiden för varje enskilt ärende. I prövningsärenden ingår granskning av handlingar som skickats in, eventuell tillsyn och att skriva beslut.  I tillsynsärenden ingår förberedelser, restid, tillsyn, registervård, granskning av rapporter och annat efterarbete. Får vi in klagomål eller behöver göra oväntade uppföljningar kan vi ta ut ytterligare timavgift.

Avgift för handläggning av ärenden

Förbundet tar ut avgift per timme för handläggning av ärenden:

  • 1320 kr per timme för ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt alkohol och tobak.
  • 1490 kr per timme för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter och försäljning av receptfria läkemedel.*

*Restiden ingår i avgiften för livsmedel och receptfria läkemedel

I taxorna hittar du uppgifter om hur många timmar det tar att handlägga olika ärenden och hur mycket en anmälan, ansökan eller tillsyn kommer att kosta.

Kundfakturor till digital brevlåda

Från januari 2023 kommer Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att skicka ut fakturor via digitala brevlådor, exempelvis Kivra.

De som inte har en digital brevlåda får fortfarande fakturan på papper.

Om man har begärt att få e-faktura via internetbank eller som Svefaktura till företag så kommer man att fortsätta få e-fakturan på samma sätt i första hand.

Betala med E-faktura
De som har internetbank kan få sin faktura från oss elektroniskt. Sök efter Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i internetbankens förteckning över företag som erbjuder e-faktura. När man har granskat och godkänt e-fakturan gör man sin betalning som vanligt i internetbanken. Alla uppgifter som behövs för betalning fylls i med automatik.

E-fakturor till företag
Kontakta förbundet med uppgift om GLN-nummer eller Peppol-ID så lägger vi in det i våra kundregister.