Hem > Ämnesområden > Företagare > Avfall > Arbeten i vattenområden

Arbeten i vattenområden

Arbeten i vattenområden, som byggande av en pir eller brygga, muddring av bottenyta, eller uppläggning av muddermassor på land behöver du söka tillstånd för eller anmäla beroende på arbetets omfattning. Du kan också behöva söka dispens från strandskydd.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår  e- tjänst.

 

Vattenverksamhet är alla slags arbeten som görs i ett vattenområde. För detta krävs normalt tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken och att du äger vattenområdet eller har tillstånd från fastighetsägaren, så kallad rådighet. Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av planerad verksamhet behövs inte tillstånd eller anmälan.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och bevakar att allmänna eller enskilda intressen inte skadas. Men det är du som är verksamhetsutövare som har ansvaret att bedöma om du behöver tillstånd för vattenverksamhet.

Kontakta länsstyrelsens miljöskyddsenhet på telefon 010-223 10 00 för att rådgöra om tillstånd eller anmälan behövs för en planerad vattenverksamhet.

Ansökan om muddring eller annan vattenverksamhet

Ansökan om muddring eller annan vattenverksamhet söker du hos Mark- och miljödomstolen. Innan du skickar in ansökan ska du samråda med länsstyrelsen och enskilda som kan bli berörda.

» Länk till Mark- och miljödomstolens hemsida

Mindre vattenverksamheter

Mindre vattenverksamheter anmäls till Länsstyrelsen. Skicka in anmälan i god tid, senast åtta veckor innan arbetet beräknas starta.

» Länk till Länsstyrelsens hemsida för anmälan vid mindre vattenverksamheter 

Exempel på små anmälningspliktiga vattenverksamheter:

  • Bottenyta i vattendrag – muddring, grävning, eller fyllning av högst 500 kvadratmeter
  • I sjö och hav – muddring, grävning, eller fyllning av högst 3000 kvadratmeter bottenyta
  • Kabel och rör som grävs ned
  • Ytvatten som leds bort
  • Anläggande av våtmark

Uppläggning av muddermassor

Uppläggning av muddermassor kräver anmälan eller ansökan.

  • Ansökan om tillstånd söker du hos länsstyrelsen om du tänker lägga upp mer  än 1000 ton muddermassor, eller om uppläggningen kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är stor.
    » Länk till Länsstyrelsens hemsida för ansökan
  • Anmälan söker du hos oss, i det fall du lägger upp som mest 1000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten eller grundvatten, men där föroreningsrisken är liten.

Dispens

Dumpningsdispenser handläggs och beslutas av länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten eller mark- och miljödomstolarna.

Dispens för att bygga, anlägga, schakta och göra utfyllnader inom strandskyddat område kan ges av Länsstyrelsen och kommunerna om det finns särskilda skäl. Även Mark- och miljödomstolen kan ge dispens från strandskyddet när den prövar tillstånd för vattenverksamhet.