Cisterner

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Alla som har en cistern ansvarar för att den inte påverkar miljön exempelvis vid eventuellt läckage. Cisterner kan ligga ovan och i mark, de kan finnas utomhus eller inomhus. Det finns olika typer av cisterner, exempelvis:

  • villacisterner
  • gårdscisterner (så kallade farmartankar)
  • mobila uppställda cisterner

Information om installation av cistern

Du ska skicka in information till oss om du planerar att installera en cistern. Informationen ska skickas in senast 4 veckor före installation. Om cisternen finns inom vattenskyddsområde ska information om installation skickas till Länsstyrelsen.

Anmälan krävs för både utomhus- och inomhuscisterner samt stationära och tillfälliga cisterner, blankett för anmälan finns längst ned på sidan. Förbundet ska informeras skriftligen innan följande typer av cisterner installeras:

  • Cistern samt dess rörledningar i och ovan mark som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja. Med brandfarlig vätska avses en vätska med en flampunkt som inte överstiger 100 °C.
  • Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Se mer information om kraven för cisterner inom vattenskyddsområden, under fliken ’Cisterner inom vattenskyddsområde’.

Observera att hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja även kan vara prövningspliktigt enligt brandskyddslagstiftningen, kontakta Södertörns brandskyddsförbund (SBFF) för rådgivning.

Återkommande kontroll

Cisterner som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja ska kontrolleras enligt bestämmelser som står i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2023:2. Kontrollerna består av installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll. Samtliga kontroller ska skickas in till förbundet.

» Kontrollen ska utföras av ackrediterat företag som finns på www.swedac.se
» Mer information om kontrollkraven får du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Du måste meddela Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skriftligt när du skrotar din cistern, se blanketten ”anmälan om att ta cistern ur bruk”.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras samt avlägsnas eller fyllas med sand. Cisternen ska i första hand avlägsnas och i andra hand lämnas kvar. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Vid anmälan om att ta cistern ur bruk ska intyg bifogas från rengöring av cistern som utförts av sakkunnig.

Avgift för handläggning av anmälan

Vi tar ut avgift för handläggning av anmälan om installation samt anmälan när cisterner skrotas, se aktuella avgifter i taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Miljösanktionsavgift

Om man inte skickar in en anmälan om installation till oss får man betala miljösanktionsavgift till staten. Vi tar även betalt för handläggning av ärenden som rör miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i förbundets taxa för miljöbalken, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

» Miljöbalken, 30 kapitlet
» Kammarkollegiet
» Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Information om cisterner
Cisterner