Hem > Ämnesområden > Företagare > Lantbruk > Anmälan om cistern

Anmälan om cistern

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Anmälan om installation av cistern

Anmälan krävs för både utomhus- och inomhuscisterner samt stationära och tillfälliga cisterner innan installation av cistern samt när cistern och rörledningar tas ur bruk. Cisterner ska anmälas till förbundet senast 4 veckor före installation om de innehåller mer än:

  • 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja
  • 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Installerar du en cistern utan att anmäla detta till förbundet får du betala miljösanktionsavgift.

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än Naturvårdsverkets föreskrifter så gäller de kraven i första hand. Tillsynsansvaret kan ligga på Länsstyrelsen eller förbundet beroende på vem som har upprättat vattenskyddsområdet.

Tänk på att hantering av brandfarlig vätska eller spillolja kan vara prövningspliktigt enligt brandskyddslagstiftningen.

Anmälan om att ta cisterner och rörledningar ur bruk

Du behöver meddela oss skriftligt när du skrotar din cistern.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras samt avlägsnas eller fyllas med sand. Cisternen ska i första hand avlägsnas och i andra hand lämnas kvar. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Vid anmälan om att ta cistern ur bruk ska intyg bifogas från rengöring av cistern som utförts av sakkunnig.

Avgift för handläggning av anmälan

Vi tar ut avgift för handläggning av anmälan om installation samt anmälan om att ta cistern ur bruk, se aktuella avgifter under avgifter och taxor, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Mer information

» Naturvårdsverket om lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

» Länsstyrelsen om vattenskyddsområden

» Kammarkollegiet om miljösanktionsavgift

» Södertörns brandskyddsförbund (SBFF)