Inomhusmiljö

Du som är fastighetsägare har ansvaret att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet för att förebygga problem, samt utreda och åtgärda problem som uppstår.

Egenkontroll

Först måste du identifiera vilka delar av din verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa. Sen behöver du ta reda på vilken påverkan de olika faktorerna har. Gör en bedömning av riskerna i verksamheten. Hur fungerar ventilationen, när kontrollerade vi cisternen senast, hur höga är radonvärdena i fastigheten och så vidare.

Det är viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning för miljö- och hälsofrågor inom organisationen där det framgår vem som gör vad.

Kom ihåg att det även finns andra regler som kan gälla din verksamhet, till exempel arbetsmiljölagstiftningen.

Regelbundna kontroller

Gör en bedömning av riskerna i verksamheten och kontrollera regelbundet. Ett exempel på kontroll är att med jämna intervall kontrollera att fläktar och ventilation fungerar som de ska. Det blir lättare att hålla reda på kontrollerna om du dokumenterar det du gör på ett genomtänkt sätt.

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten om fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken

Folkhälsomyndigheten om fastighetsägarens egenkontroll

Arbetsmiljöverket

Boverket

Informationsblad om utredning av inomhusmiljö: