Försäljningstillsyn

Vi kontrollerar försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter samt ser till att kontrollköp görs regelbundet.

Tillsyn

Tillsyn utförs via inspektioner en gång per år och vid detta tillfälle kontrollerar vi skyltning av åldersgräns, egenkontrollprogram, eventuell reklam men också utbildningsbehovet för personal.

Vid tillsynstillfället finns det också möjlighet att direkt ställa frågor om regler för folköl, tobak och e-cigaretter samt påfyllnadsbehållare.

Kontrollköp

Vid kontrollköp anställs ett antal 18-åriga köpare. Kontrollköpen går till så att de går in i butiken och försöker köpa tobak. Köparens instruktioner är att svara att den är 18 år om den tillfrågas, de har inte med sig legitimation och instrueras att säga att den inte har med sig sin legitimation.

Den som överlämnar varan ska begära legitimation för att förvissa sig om att kunden är 18 år. Om köparen nekas köp ska den lämna varan och gå ut ur butiken.

I de fall köparen får handla försöker tillståndshandläggaren att återköpa varan i direkt anslutning till köpet samt vid tillfället också informera om att butiken misslyckats i kontrollköpet. Om butiken klarat sig vid kontrollköp återkopplas också detta direkt.

Regler

Vi kontrollerar att försäljningsbestämmelserna efterlevs, ta fram informationsmaterial och erbjuda utbildning.

Om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs kan vi meddela föreläggande eller förbjuda försäljning i 6 eller 12 månader. Föreläggande eller förbud kan förenas med vite.