Försäljningsregler för tobak

Här hittar du en sammanfattning av de regler som gäller vid försäljning av tobak i detalj- och partihandel samt vid distansförsäljning via postorder, internet, tobaksautomat och liknande.

  • Cigaretter ska säljas i paket om 20 stycken och rulltobakspaket måste innehålla minst 30 gram.
  • 18 års gräns gäller vid all försäljning i näringsverksamhet. Begär legitimation om personen ser ut att vara under 25 år.
  • Det ska vara tydligt märkt på försäljningsstället att det är 18-årsgräns och märkning ska finnas vid kassan.
  • Distansförsäljning av tobak kan inte tillåtas med mindre än att säljaren kan försäkra sig om att köparen är över 18 år.
  • Marknadsföring av tobak till konsumenter är inte tillåtet.
  • Kommersiella meddelanden är tillåtna inne på försäljningsstället om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak, samt ej synliga från utsidan.
  • Tobak måste ha varningstext (på svenska) och vara avsedd för försäljning i Sverige.
  • Tobaksautomat får endast ställas upp i lokal där minderåriga inte har tillträde alternativt om automaten är under uppsikt av personal i kassan.

Personligt straffansvar

Den som säljer eller lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är förenat med straffansvar som gäller den som lämnar över tobaksvaran till den underårige. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

Straffbart sälja felmärkta tobaksvaror

Försäljning av tobaksvaror som saknar eller har felaktiga varningstexter  är straffsanktionerade. Det innebär att polisen kan ingripa mot försäljning av felmärkta tobaksvaror.

Har du frågor?

Förbundets tillståndshandläggare ansvarar för tillsyn, kontrollköp och information. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt.

Användbara länkar

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Information från Folkhälsomyndigheten om tobak