Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Kompostering och torra toaletter

Kompostering och torra toaletter

I en del områden går det inte att installera vattentoalett. Då får man istället installera torrtoalett. Du behöver skicka in en anmälan/ansökan till oss om kompostering innan du installerar en torr toalettlösning.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Kompostering

Latrin

Latrin kan komposteras eller hanteras i förmultningstoalett eller i latrinkompost. Ansökan ska göras till oss och blankett finns att ladda ner nedan eller kan beställas hos oss.

Avloppsslam

Även avloppsslam får komposteras om det finns särskilda skäl, dock är vi mycket restriktiva med dispenser eftersom slam är ett hushållsavfall som ska tas om hand av kommunen. Ansökan ska göras till oss och blankett finns att ladda ner eller kan beställas hos oss. På grund av att det är svårt att som privatperson sköta tömningen av slamavskiljaren på ett säkert sätt får du endast tillstånd till kompostering om du inte kan ta hand om ditt slam på något annat sätt.

Avgift för handläggning av anmälan/ansökan

Förbundet tar ut avgift för handläggning av anmälan/ansökan.

  • För behandling i förmultningstoalett, förbränningstoalett eller latrinkompost får du betala för 1,5 timmes handläggning.
  • Ansökan om att kompostera avloppsslam debiterar vi med timavgift för nedlagd tid.
  • Meddela oss om du skaffar en ny torrtoalett och redan har anmält slutbehandling av latrin.

Olika typer av torrtoaletter

Då du väljer toalett är det viktigt att bland annat tänka på följande

  • Toaletten får inte anslutas till vatten
  • Finns tillgång till el?
  • Installeras toaletten i fritidshus eller permanenthus?
  • Kompletteras toaletten med latrinkompost?
  • Många torra toaletter kräver en latrinkompost

Frystoalett

I en frystoalett fryses avfallet ned i en behållare i toaletten. Avfallet ska sedan placeras i en latrinkompost. En frystoalett kräver tillgång till el.

Förbränningstoalett

I en förbränningstoalett bränns allt toalettavfall till aska. En förbränningstoalett kräver tillgång till el eller gasol.

Förmultningstoalett

Förmultningstoalett eller mulltoa är en torr toalett med en behållare som placeras under toaletten. I behållaren bryts avfallet ned och kan efter hygienisering i minst 6 månader, användas som jordförbättringsmedel.

Det finns olika storlekar på en förmultningstoalett. Den lilla förmultningtoaletten är oftast tillräcklig till ett fritidshus, men kan behöva kompletteras med en latrinkompost. För hushåll med högre belastning krävs förmultningstoalett med stor förmultningskammare (dessa kan även ta hand om komposterbart hushållsavfall).

Torrdass

Torrdass eller utedass är ett billigt och miljövänligt alternativ som mycket väl kan placeras inomhus om tillgång till god ventilation finns. Avfallsbehållaren placeras under toaletten och förses med ett lager torvströ. Avfallet varvas sedan med torvströ med jämna mellanrum innan det flyttas över i en latrinkompost.

Urinseparerande förmultningstoalett

Det finns toaletter som separerar urin från övrigt toalettavfall så att det kan tillföras växtligheten och inte belasta grundvattnet.

Separerad urin får inte ledas till bad-, disk- och tvättavloppet (BDT), på grund av att BDT-avlopp inte är avsedda att ta emot den stora kvävemängd som urin utgör. Urinen ska istället samlas upp i en tank som ställs i ett svalt utrymme för att minska risken för bakterietillväxt och kväveförlust. Urinen sprids sedan under växtsäsongen på den egna tomten.

När du sprider urin i din trädgård behöver du en odlingsbar yta på minst 40-50 m2 per person för ett års uppsamlad urin. Om du har en liten tomt, eller en tomt med lite odlingsbar yta, ska du undvika en urinseparerande toalett.