Hem > Ämnesområden > Företagare > Fastighetsägare > Förorenade områden

Förorenade områden

Med förorenade områden menas mark- och vattenområden eller byggnader som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Anmälan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare utsläpp, spill eller olyckshändelser och upptäcks ofta vid till exempel exploatering av tidigare verksamhetsområden. Det kan t ex röra sig om en lastbil som stått och läckt olja, föroreningar och spill från kemtvättar, ytbehandlare eller träimpregnering.

De flesta förorenade områdena i landet har ännu inte identifierats och beskrivits. Naturvårdsverket har utarbetat ett flertal vägledningar som omfattar olika aktiviteter från initiering till avslutning av efterbehandlingsprojekt. Gällande lagstiftning hittar du i 10 kapitlet, miljöbalken.

Kontakta oss om du hittar eller orsakar en förorening

Om du hittar eller orsakar en förorening av mark eller vatten så är du skyldig att omedelbart anmäla det till oss. Riskerar föroreningen att sprida sig, så ska du även kontakta räddningstjänsten.

Anmälningsplikt vid sanering

Sanering av förorenad mark behöver anmälas skriftligt till oss innan arbetet påbörjas. Vid akuta situationer till exempel vid olyckor där saneringen måste påbörjas omedelbart ska räddningstjänsten kontaktas. Anmälan/rapportering till oss ska i dessa fall göras så fort det är möjligt, med en första kontakt per telefon.

Ansvar

Utgångspunkten är att förorenaren är den som ska betala sanering och efterbehandling av förorenade områden. I andra hand kan fastighetsägare göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

Om någon ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket (via Länsstyrelsen).