Förorenade områden

Med förorenade områden menas mark- och vattenområden eller byggnader som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare utsläpp, spill eller olyckshändelser och upptäcks ofta vid till exempel exploatering av tidigare verksamhetsområden. Det kan t ex röra sig om en lastbil som stått och läckt olja, föroreningar och spill från kemtvättar, ytbehandlare eller träimpregnering.

De flesta förorenade områdena i landet har ännu inte identifierats och beskrivits. Naturvårdsverket har utarbetat ett flertal vägledningar som omfattar olika aktiviteter från initiering till avslutning av efterbehandlingsprojekt. Gällande lagstiftning hittar du i 10 kapitlet, miljöbalken.

Skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten

Om du hittar eller orsakar en förorening av mark eller vatten så är du skyldig att omedelbart kontakta miljöavdelningen. Riskerar föroreningen att sprida sig, så ska du även kontakta räddningstjänsten. Blankett finns till höger.

Anmälningsplikt vid sanering

Enligt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så ska sanering av förorenad mark anmälas skriftligt till miljöförbundet innan arbetet påbörjas. Vid akuta situationer till exempel vid olyckor där saneringen måste påbörjas omedelbart ska räddningstjänsten kontaktas. Anmälan/rapportering till miljöförbundet ska i dessa fall göras så fort det är möjligt, med en första kontakt per telefon. Blankett finns länkat till höger.

Ansvar

Utgångspunkten är att förorenaren är den som ska betala sanering och efterbehandling av förorenade områden. I andra hand kan fastighetsägare göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

Om någon ansvarig för efterbehandling saknas eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket (via Länsstyrelsen).

Ladda ner dokument

Underrättelse om påträffad förorening

Upptäcker du en förorening ska du genast kontakta Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Eftersom många föroreningar läcker farliga ämnen som även kan spridas vidare, måste vi ha kännedom om de förorenade områden som finns i kommunen. Det är förbjudet att påbörja sanering av förorenat område utan att först anmäla detta till förbundet.

Sanering av förorenat område

Blanketten ska användas då förorenade områden ska saneras. Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika riktvärden ska åberopas måste du även bifoga en utredning med riskbedömning till anmälan.