Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamn 2024

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamn 2024

Vi har sedan år 2015 planerat att besöka cirka 2 000 fastigheter i Nynäshamns kommun med enskilda avlopp, som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Utöver denna planerade tillsyn av enskilda avlopp, sker även tillsyn genom uppföljande inspektioner, och till exempel i samband med att vi får yttra oss i bygglovsärenden hos kommunen samt genom klagomål som kommer in till oss.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Tillsyn 2024

Vi kommer att inspektera ca 160 fastigheter och avlopp i Nynäshamn 2024. Tillsynen omfattar fastigheter som saknar tillstånd för sin avloppsanordning eller har tillstånd som är äldre än fem år. Även om avloppsanordningen har tillstånd och man själv som fastighetsägare bedömer den som godkänd, kommer en tillsyn att ske.

Fastigheterna som ingår i den planerade tillsynen i år ligger till största delen på Oxnö, Svärdsö och Torö. Det är fastigheter som är utspridda på landsbygden och som i nuvarande VA-plan ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Avloppen inom detta område ligger inom avrinningsområde för Dragfjärden, Fållnäsviken, Svärdsfjärden, Södra konabbsfjärden och Krabbfjärden där samtliga har fastställda miljökvalitetsnormer, (MKN) att uppnå. Vilket område som ingår i årets tillsyn framgår av kartan nedan.

Nynäshamns kommun ser över sin VA-plan, och det påverkar tillsynen av enskilda avlopp framöver. Fastigheter som enligt en ny VA-plan ser ut att hamna utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp, kommer att prioriteras för tillsyn kommande år.

Årets tillsyn kommer att ske löpande under året. Den kan ske vid olika tillfällen för dig och dina grannar, beroende på hur handläggaren lägger upp tillsynen. Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få ett informationsbrev med kontaktuppgifter till handläggaren i god tid innan besöket.

Vi kommer att begära ut handlingar, till exempel tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Tillsynen
1. Informationsbrev skickas ut till berörda fastighetsägare, där möjlighet ges att komma in med mer information om sin avloppsanordning via en svarsenkät som man kan fylla i digitalt i e- tjänsten eller i pappersform.  Man kan även ansöka om nytt avlopp om man själv bedömer att det inte uppfyller dagens krav.
2. Berörda fastigheters avlopp kontrolleras.
3. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut. Om ni angett en e-postadress i svarsenkäten kommer beslutet att skickas med e-post.  Om ditt avlopp har brister har du normalt 1-2 år på dig att förbättra ditt avlopp efter tillsynen. Hur lång tid du får på dig beror bland annat på vilka brister som upptäckts och riskerna på platsen.

Avgift för tillsynen
För den tid vi lägger ner i ärendet kommer vi ta ut en timavgift enligt förbundets taxa. I avgiften ingår bland annat tid för inspektion av ditt avlopp samt förberedelser, skrivelser och beslut. I genomsnitt tar ett tillsynsärende 3–6 timmar.

Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få mer information och även kontaktuppgifter till din handläggare i det brev som vi skickar ut i god tid innan.

Inventering svarsenkät

Är ditt avlopp rött gult eller grönt –  pdf

VA-rådgivningen information

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten. Sista datum för att komma in med en komplett ansökan finns med i det informationsbrev du får innan ditt tillsynsbesök. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Information enskild avloppsanordning