Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamn 2022

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2015 och 2023 besöka cirka 2 000 fastigheter i Nynäshamns kommun med enskilda avlopp, som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Tillsyn under 2022

Med anledning av att Nynäshamns kommun ser över sin VA-plan, kommer förbundet att avvakta med att inspektera ytterligare områden. Vi önskar avvakta en ny VA-plan eller andra besked från kommunen om vilka områden som kan bli aktuella för anslutning av kommunalt vatten och avlopp, innan ytterligare områden tas med i kommande tillsyn. Årets av förbundet initierade tillsyn kommer därför i första hand att ske av fastigheter som av olika anledningar inte fått inspektion tidigare men som ingår i tidigare inspekterade områden. Förbundet följer även kontinuerligt upp fastigheter som vid inspektion tidigare fått beslut om att åtgärda sina avlopp men som ännu inte gjort det.

De 10 till 15 fastigheter som ingått i tidigare inspekterade områden men som kommer få tillsyn först i år kommer att få informationsbrev med tillhörande bilagor enligt beskrivning nedan.

Tillsynen:
1. Informationsbrev med svarsenkät skickas ut till berörda fastighetsägare.
2. Berörda fastigheters avlopp kontrolleras.
3. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut. Om ni angett en e-postadress i svarsenkäten kommer beslutet att skickas med e-post.

Infobrev Nynäshamn 2022 – pdf

AVL Inventering svarsenkät 2022 – ifyllbar pdf

Är ditt avlopp rött gult eller grönt –  pdf

VA-rådgivning infoblad smohf – pdf

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten. Sista datum för att komma in med en komplett ansökan finns med i det informationsbrev du får innan ditt tillsynsbesök. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp

Information enskild avloppsanordning

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun samt kan svara på frågor om exempelvis tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.