Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamn 2021

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2015 och 2023 besöka cirka 2 000 fastigheter i Nynäshamns kommun med enskilda avlopp, som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Områden som ska inspekteras 2021

Vi kommer att inspektera ca 170 fastigheter i Nynäshamn i år. Förutom öarna Krokskär (söder om Torö utanför kartbild nedan), Grönsö (utanför Lisö), Regarn och Koholmen samt Bedarön, kommer vi även att inspektera fastigheter i avrinningsområdena på södra delen av Nynäshamn. Det är områden med avrinning mot Dragfjärden, Nynäsviken och Gårdsfjärden. Järflotta längst söderut ingår också i inventeringen i år och även de fastigheter på Yxlö som inte ingick i fjolårets inventering. Vilka områden som ingår i årets tillsyn framgår i kartorna nedan.

Årets tillsyn kommer att ske mellan april och augusti. Den kan ske vid olika tillfällen för dig och dina grannar, beroende på hur handläggaren lägger upp inventeringen. Om din fastighet ingår i tillsynen i år, bör du ha fått ett informationsbrev under mars månad.

Vi kommer att begära ut handlingar, till exempel tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Tillsynen:
1. Informationsbrev med svarsenkät skickas ut till berörda fastighetsägare.
2. Avloppen kontrolleras i utvalda delar av kommunen, se kartor nedan.
3. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut. Om ni angett en e-postadress i svarsenkäten kommer beslutet att skickas med e-post.

Infobrev Nynäshamn 2021

AVL Inventering svarsenkät 2021

Är ditt avlopp rött gult eller grönt

VA-rådgivning infoblad smohf

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga ett nytt avlopp innan tillsynen. Sista datum för att komma in med en komplett ansökan finns med i det informationsbrev du får innan ditt tillsynsbesök. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp

Information enskild avloppsanordning

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor gällande t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.