Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamn 2020

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2015 och 2023 besöka cirka 2 000 fastigheter i Nynäshamns kommun med enskilda avlopp, som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Här hittar du enkäten för skrivbordsinventeringen av gråvattenfilter för Nynäshamns kommun 2020

Klar AVL Inventering gråvatten 2020-06-17

Områden som ska inspekteras 2020

Vi kommer att inspektera ca 320 fastigheter i Kvarnbäckens avrinningsområde, i området ovan Grindsjön samt ett 40-tal fastigheter ute på Yxlö. Vilka områden som ingår i årets tillsyn framgår i kartorna nedan.

Årets tillsyn kommer ske i två olika etapper mellan april och november månad. Detta innebär att tillsynen kan ske vid olika tillfällen för dig och dina grannar. Om din fastighet ingår i tillsynen i år kommer du att få ett informationsbrev under februari månad, om du tillhör etapp 1. Om du tillhör etapp  2 kommer informationsbrevet under juni månad.

Vi har begärt ut handlingar, t.ex. tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Tillsynen:
1. Informationsbrev med svarsenkät skickas ut till berörda fastighetsägare.
2. Öppet hus ( våren och hösten 2020 inställt på grund av Covid-19)
3. Avloppen kontrolleras i utvalda delar av kommunen, se kartor nedan.
4. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut.

Infobrev etapp 2 Nynäshamn 2020

AVL Inventering svarsenkät 2020

Är ditt avlopp rött gult eller grönt

VA-rådgivning infoblad smohf

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga ett nytt avlopp innan tillsynen. Sista datum för att komma in med en komplett ansökan finns med i det informationsbrev du får innan ditt tillsynsbesök. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp

Information enskild avloppsanordning

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor gällande t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.