Hem > Ämnesområden > Invånare > Enskilt avlopp > Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamn 2023

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamn 2023

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sedan år 2015 planerat att besöka cirka 2 000 fastigheter i Nynäshamns kommun med enskilda avlopp, som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Tillsyn 2023

Med anledning av att Nynäshamns kommun ser över sin VA-plan, kommer förbundet att avvakta med att inspektera ytterligare områden. Detta för att få besked från kommunen om vilka områden som kan bli aktuella för anslutning av kommunalt vatten och avlopp. Årets  tillsyn kommer därför i första hand att ske av fastigheter som av olika anledningar inte fått inspektion tidigare men som ingår i tidigare inspekterade områden. Förbundet följer även kontinuerligt upp fastigheter som vid inspektion tidigare fått beslut om att åtgärda sina avlopp men som ännu inte gjort det.

De 10 till 15 fastigheter som ingått i tidigare inspekterade områden men som kommer få tillsyn först i år kommer att få informationsbrev med tillhörande bilagor enligt beskrivning nedan.

Tillsynen

1. Informationsbrev med svarsenkät skickas ut till berörda fastighetsägare, där möjlighet ges att komma in med mer information om sin avloppsanordning och även ansöka om nytt avlopp om man själv bedömer att det inte uppfyller dagens krav.
2. Berörda fastigheters avlopp kontrolleras.
3. En skriftlig bedömning på avloppens status skickas ut. Om ni angett en e-postadress i svarsenkäten kommer beslutet att skickas med e-post.  Om ditt avlopp har brister har du normalt 1-2 år på dig att förbättra ditt avlopp efter tillsynen. Hur lång tid du får på dig beror bland annat på vilka brister som upptäckts och riskerna på platsen.

Avgift för tillsynen

För den tid vi lägger ner i ärendet kommer vi ta ut en timavgift enligt förbundets taxa. I avgiften ingår bland annat tid för inspektion av ditt avlopp samt förberedelser, skrivelser och beslut. I genomsnitt tar ett tillsynsärende 3–6 timmar.

Om din fastighet ingår i tillsynen i år, kommer du att få mer information och även kontaktuppgifter till din handläggare i det brev som vi skickar ut i god tid innan.

AVL Inventering svarsenkät – ifyllbar pdf

Är ditt avlopp rött gult eller grönt –  pdf

VA-rådgivningen information

Du kan ansöka innan tillsynen om du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten. Sista datum för att komma in med en komplett ansökan finns med i det informationsbrev du får innan ditt tillsynsbesök. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp

Information enskild avloppsanordning