Anmälan eller tillståndsansökan

En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha gjorts innan man börjar anlägga, bygga, driva eller ändra verksamheten. I vissa fall räcker det med att informera oss om att verksamheten startar.

Anmälan eller tillståndsansökan?

Alla verksamheter som finns i miljöprövningsförordningen ska anmälas eller ha tillstånd för sina verksamheter. Det finns så kallade A, B och C-verksamheter.

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från mark- och miljööverdomstolen för att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsens för att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter är anmälningspliktiga och ska anmälas till förbundet minst sex veckor innan verksamheten påbörjas.

» Länk till miljöprövningsförordningen där anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter anges

Ändring av verksamhet

Ansökan eller anmälan ska göras när verksamheter ändras om förändringen är av betydelse ur störningssynpunkt. Till exempel när en verksamhet ändrat något av det som är miljöfarlig verksamhet. Här är några exempel:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen (t ex avfall) eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar genom annat utsläpp än ovan, eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Ändringens omfattning, investeringskostnad, typ av ändring, vilken effekt ändringen har på utsläpp eller störningar till miljö eller hälsa, avgör om en anmälan göras till förbundet eller en ansökan lämnas till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen .

Verksamheter utan anmälningsplikt

Det finns även miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig, så kallad U-verksamhet. U-verksamheter behöver inte anmälas eller ha tillstånd för att bedrivas, men verksamheten ska ändå följa kraven i miljöbalken och ha egenkontroll. Det innebär bland annat att du som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

» Länk till miljöbalken
» Länk till informationsblad om verksamheters egenkontroll.pdf

Mer information

» Kemikalieinspektionen
» Naturvårdsverket
» Länsstyrelsen
» Mark- och miljödomstolen

Ladda ner dokument

Anmälan C-verksamhet

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och anmäls till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas och ska innehålla information om planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, dess påverkan på omgivningen ur miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs enligt miljöbalken.

Kompletteringar till denna blankett