Hem > Ämnesområden > Företagare > Miljöfarlig verksamhet > Anmälan och tillstånd

Anmälan och tillstånd

En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha gjorts innan man börjar anlägga, bygga, driva eller ändra verksamheten. I vissa fall räcker det med att informera oss om att verksamheten startar.

Anmälan och ansökan hanterar du i vår e- tjänst.

 

Det krävs att den som vill starta en så kallad miljöfarlig verksamhet där det finns risk för stor påverkan måste ansöka om och få tillstånd för den. Ansökan om tillstånd gör vid mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen beroende på vilken typ av verksamhet det gäller.

Vill man starta en verksamhet där risken bedöms som medelhög behöver man i stället göra en anmälan till oss.

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Vi har i uppdrag att kontrollera att företag och verksamheter följer de lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa.

Vid ett tillsynsbesök hos företag kontrollerar vi flera delar bland annat hur företaget arbetar med egenkontrollen, farligt avfall- och kemikaliehantering samt hur eventuella villkor i tillstånd följs.

Anmälan eller tillstånd att driva verksamhet

Alla verksamheter som finns i miljöprövningsförordningen ska anmälas eller ha tillstånd för sina verksamheter. Det finns så kallade A, B och C-verksamheter.

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från mark- och miljööverdomstolen för att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsens för att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter är anmälningspliktiga och ska anmälas till förbundet minst sex veckor innan verksamheten påbörjas.

» Länk till miljöprövningsförordningen där anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter anges

Ansökan eller anmälan vid ändring av verksamhet

Ansökan eller anmälan ska göras när verksamheter ändras om förändringen är av betydelse ur störningssynpunkt. Till exempel när en verksamhet ändrat något av det som är miljöfarlig verksamhet. Här är några exempel:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen (t ex avfall) eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar genom annat utsläpp än ovan, eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Ändringens omfattning, investeringskostnad, typ av ändring, vilken effekt ändringen har på utsläpp eller störningar till miljö eller hälsa, avgör om en anmälan göras till förbundet eller en ansökan lämnas till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen .

Anmälan om nedläggning av verksamhet

Planerar man att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, ska det anmälas till oss i god tid innan nedläggningen sker. Detta gör du i vår e- tjänst. Viktigt är att avvecklingen sker på ett sådant sätt att risk för miljöskador samt annan påverkan på fastighet och omgivning inte äventyras.

Verksamheter utan anmälningsplikt

Det finns även miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig, så kallad U-verksamhet. U-verksamheter behöver inte anmälas eller ha tillstånd för att bedrivas, men verksamheten ska ändå följa kraven i miljöbalken och ha egenkontroll. Det innebär bland annat att du som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Mer information

» Länk till miljöbalken
» Länk till informationsblad om verksamheters egenkontroll.pdf
» Kemikalieinspektionen
» Naturvårdsverket
» Länsstyrelsen
» Mark- och miljödomstolen