Asbest

Asbestdamm består av små spetsiga fibrer som kan skada lungvävnaden om de kommer ner i lungorna. Eftersom asbest är hälsofarligt finns det regler om hur asbest ska hanteras. Det gäller både om du river byggnadsmaterial och om du ska tvätta ett tak med eternitplattor.

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982, men det finns kvar i byggnader. Asbest har bland annat används som värmeisolering i rör, för bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvmattor och i underskikt till plastmattor. Asbest förekommer också som asbestcement, så kallad eternit, för tak och väggbeklädnad inom- och utomhus. Det är inom byggbranschen som det är störst risk för att bli utsatt för asbestdamm. Men även du som har hus med eternitplattor ska vara försiktig vid hanteringen av asbest. Yrkesmässig hantering innebär hårdare krav och regleras bland annat av Arbetsmiljöverket.

Damm innehållande asbestfibrer svävar i luften lång tid eftersom de är lätta och tunna. Asbest innehåller små fibrer som kan tränga ned i lungorna och skada lungvävnaden och orsaka cancer.

Hantering av asbestavfall

Som fastighetsägare ansvarar du för att hanteringen av asbestavfallet sker korrekt. Material innehållande asbest klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614). Plattorna ska packas i tjock byggplast och tejpas lufttätt. Om asbestavfall förpackas felaktigt tas det inte emot. Förpackningen ska märkas med ordet ”asbest”.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall måste rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket (6 kap. 1 och 11 §§ Avfallsförordningen).

Återvinningsanläggningar att lämna asbest på

SRV Återvinning AB tar emot asbest på sin återvinningsanläggning Sofielund på Gladö, Holmträskvägen 26 i Huddinge. SRV:s återvinningscentraler tar inte mot asbest.

Kretsloppscentralen på Strömfallsvägen 73 i Tyresö tar inte emot asbesthaltiga material. Från och med 1 januari 2023 har Tyresö kommun ett avtal med Koviks återvinningsanläggning dit hushåll kan lämna asfalt och asbest.

En särskild avgift tas ut för asbestavfall.

Råd vid hantering av asbest

Eternit ska hanteras med stor varsamhet. Plattorna ska helst hanteras hela. Intakta plattor som sitter på fasad eller tak utgör ingen hälsofara. Men om du sågar, slipar, gör hål eller borrar i materialet frigörs stora mängder asbestfibrer i luften. Även högtryckstvättning, tryckluftsblåsning, blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, rengöring med sotarutrustning, rengöring av ventilationssystem kan frigöra asbestfibrer.

Det bästa är att själv undvika att hantera asbest. Anlita helst en ackrediterad firma för sanering. Väljer du som privatperson att sanera asbest själv rekommenderar vi att du följer de råd som Arbetsmiljöverket tagit fram, se relaterade länkar nedan.

Mer information