Hem > Ämnesområden > Företagare > Avfall > Företagens avfall

Företagens avfall

Genom återanvändning och återvinning av avfall kan du minska avfallsmängderna i din verksamhet. En god avfallshantering bidrar till positiva fördelar för klimatet och människors hälsa. Allt avfall som uppkommer i din verksamhet ska sorteras på plats.

Sortering

Som minst behöver du sortera ut brännbart avfall och farligt avfall t.ex. spillolja, batterier, lysrör, elektriska produkter samt förvara dem skilt från varandra. Olika sorteras farligt avfall får inte blandas eller spädas ut. Förpackningar ska du från den 1 januari 2023 sortera separat och lämna till förpackningsåtervinning.

» För bygg- och rivningsavfall gäller ytterligare regler se mer information under fliken: Bygg- och rivningsavfall

Förvaring av farligt avfall

  • Förvara farligt avfall invallat på en hård, tät och beständig yta.
  • Invallningen ska rymma minst volymen av den största avfallsbehållaren plus 10 % av övrig lagrad volym.
  • Saneringsutrustning ska finnas lättåtkomligt nära platsen där det farliga avfallet hanteras.
  • Det ska finnas rutiner för om olyckor inträffar.

Transport

Du behöver kontrollera att den som transporterar ditt avfall har tillstånd. Ditt kontrollansvar gäller inte om du lämnar ditt avfall till kommunen eller den som kommunen har anlitat. Transport av avfall kräver i de flesta fall tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen. Du kan läsa mer om reglerna på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens webbplatser.

» Naturvårdsverket – Avfallstransporter i Sverige

» Länsstyrelsen – Vanliga frågor om avfallstransporter

Spårbarhet av farligt avfall

Den 1 augusti 2020 började en ny avfallsförordning (2020:614) att gälla. I den nya avfallsförordningen har regler om spårbarhet av farligt avfall förtydligats och utökats. Du som har en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska:

Föra anteckningar över farligt avfall

Du ska föra anteckningar över farligt avfall innan transport genomförs. Anteckningar ska göras oavsett om du själv transporterar eller om du lämnar avfallet till transportör. Anteckningarna ska sparas i 3 år.

Registrera anteckningarna i avfallsregistret 

Registrera dina anteckningar elektroniskt i Naturvårdsverkets avfallsregister. Rapportering ska ske senast två arbetsdagar efter att du själv har transporterat eller lämnat ditt farliga avfall för transport. Fråga din transportör om den erbjuder en tjänst om avfallsregistrering. Om du inte registrerar dina anteckningar elektroniskt kan du behöva betala en miljösanktionsavgift.

» Här kan du läsa mer och rapportera dina anteckningar elektroniskt till avfallsregistret

Transportdokument

När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det medfölja ett transportdokument. Detta gäller både om du själv transporterar farligt avfall eller om du lämnar till en transportör. Om transportdokument saknas vid transport får du betala en miljösanktionsavgift.

Mer information

» Haninge och Nynäshamn – SRV återvinning

» Tyresö – kretsloppscentralen

» Avfallsförordning (2020:614)

» Miljösanktionsavgift – Kammarkollegiets hemsida