Dricksvatten

Det är du som äger brunnen som ansvarar för skötseln och att kontrollera vattenkvaliteten genom provtagning samt spara på vatten för att undvika grundvattenbrist och saltvatteninträngning. För att skydda ditt dricksvatten kan du registrera din brunn i Brunnsarkivet.

Egen dricksvattenbrunn

På Livsmedelsverkets webbsida hittar du bra information till dig som har en egen brunn.

Livsmedelsverket om egen brunn

Livsmedelsverket om dricksvatten

Kontrollera ditt dricksvatten

När du anlagt ny brunn, kontrollera att vattnet är tjänligt genom att ta ett vattenprov efter en månad användning.

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden – kontrollera ditt vatten minst var tredje år. Det är extra viktigt att ta  prover om det finns småbarn i familjen eftersom barn är känsligare än vuxna för höga halter av vissa ämnen.

Risk för saltvatteninträngning i brunnen finns på många fastigheter som ligger kustnära och på öar.
Information om du har saltvatten i din brunn (pdf)

Läs mer om provtagning i menyn till vänster.

Förorening av brunnen

Tillfälliga föroreningar som innebär att t.ex. ytligt vatten eller organiskt material runnit direkt in i brunnen och orsakat mikrobiologisk tillväxt kan ofta innebära att brunnen måste saneras.  Läs mer om sanering av brunn och andra problem och åtgärder i “Handbok – Enskilda brunnar” (Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar).

Livsmedelsverket – Handbok – Enskilda brunnar (pdf)

Grundvattenbrist

Grundvattennivåerna i Sverige är väldigt låga och det finns risk för grundvattenbrist på grund av för lite nederbörd de senaste två åren. Risken för vattenbrist är större för dig med egen eller gemensam brunn eftersom dricksvattnet tas från grundvattnet. Det är därför viktigt att hushålla med vattnet. Hur mycket vatten du använder kan också påverka tillgången på vatten hos dina grannar.

Livsmedelsverket om att spara på vatten

Registrera din brunn i SGU’s Brunnsarkiv

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område och som finns på Sveriges geologiska undersökning, SGU, webbsida. Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU’s webbsida