Dricksvatten

Det är du som äger brunnen som ansvarar för skötseln och att kontrollera vattenkvaliteten genom provtagning samt spara på vatten för att undvika grundvattenbrist och saltvatteninträngning. För att skydda ditt dricksvatten kan du registrera din brunn i Brunnsarkivet.

Egen dricksvattenbrunn

På Livsmedelsverkets webbsida hittar du bra information till dig som har en egen brunn.

Livsmedelsverket om egen brunn

Livsmedelsverket om dricksvatten

Kontrollera ditt dricksvatten

När du anlagt ny brunn, kontrollera att vattnet är tjänligt genom att ta ett vattenprov efter en månad användning.

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden – kontrollera ditt vatten minst var tredje år. Det är extra viktigt att ta  prover om det finns småbarn i familjen eftersom barn är känsligare än vuxna för höga halter av vissa ämnen.

Risk för saltvatteninträngning i brunnen finns på många fastigheter som ligger kustnära och på öar.
Information om du har saltvatten i din brunn (pdf)

Läs mer om provtagning i menyn till vänster.

Förorening av brunnen

Tillfälliga föroreningar som innebär att t.ex. ytligt vatten eller organiskt material runnit direkt in i brunnen och orsakat mikrobiologisk tillväxt kan ofta innebära att brunnen måste saneras.  Läs mer om sanering av brunn och andra problem och åtgärder i “Handbok – Enskilda brunnar” (Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar).

Livsmedelsverket – Handbok – Enskilda brunnar (pdf)

Grundvattenbrist

Just nu är grundvattennivåerna mycket under det normala i Stockholms län i både stora och små grundvattenmagasin. Det innebär att det ligger en varning om risk för vattenbrist i hela länet. Genom att tänka igenom ditt vattenanvändande kan du hjälpa till att minska risken för vattenbrist. Minskad vattenanvändning innebär också att du minskar din energiförbrukning.

Det finns enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande:

-Ta korta duschar istället för att bada badkar
-Låt inte vatten rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna
-Samla upp regnvatten till att vattna trägråden samt inomhusväxter med, vattna inte med dricksvatten
-Diska inte under rinnande vatten
-Åtgärda läckande kranar
-På sommaren kan det vara svårt att få riktigt kallt vatten, fyll en tillbringare eller flaska med vatten och sätt i kylen.

Information om grundvatten

Grundvatten är en begränsad och sårbar naturresurs. Det bildas av regn – och smältvatten som infiltreras genom jorden och marklagren och slutligen fyller hålrum och sprickor i berggrunden. Grundvattenbildning sker under vår och höst då det är störst nederbörd och även snösmältning. Under april till september bildas det relativt lite grundvatten på grund av minskad nederbörd samt att växterna tar upp mycket vatten och det är hög avdunstning.

Är det torrare än vanligt under de perioder då grundvattenbildningen normalt sker finns det risk för att grundvattenbrist uppstår. När grundvattennivåerna är låga ska man vara extra försiktig med vattenförbrukningen. Man bör undvika att vattna gräsmattan, använda ”vattenslukande” maskiner i onödan och fylla badkar eller pooler. Vid uttag av mer grundvatten än vad som nybildas kan problem som vattenbrist och saltvatteninträngning uppstå. Det är bra att ha som vana att regelbundet kolla nivåerna i brunnen om du har egen brunn eftersom du själv ansvarar för ditt vatten.

Livsmedelsverket om att spara på vatten

Registrera din brunn i SGU’s Brunnsarkiv

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område och som finns på Sveriges geologiska undersökning, SGU, webbsida. Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt.

Läs mer om Brunnsarkivet på SGU’s webbsida