Utformning av lokalen

Precis som lokaliseringen är utformningen av lokalen viktig för att undvika miljö- och hälsoproblem. För skolor kan fler krav ställas, utöver de som beskrivs här, beroende på vilka aktiviteter som ska ske i lokalerna. Det gäller exempelvis verkstäder och kemisalar.

Brandskydd, tillgänglighet och säkerhet.
Lokalen måste utformas så att den uppfyller kraven på brandskydd, tillgänglighet och säkerhet. Mer information finns i Boverkets byggregler.

Dagsljus
Rum där barn vistas mer än tillfälligt ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör vara minst 10 % av golvytan. Det innebär att källarlokaler är olämpliga för barnomsorg.

Lokalyta och toaletter.
I förskolor rekommenderas cirka 7,5 m2 per barn i rum där barnen vistas. För både skolor och barnomsorgslokaler bör antalet toaletter minst uppgå till en toalett per 15 barn och dessutom en personaltoalett. Takhöjden har betydelse för luftens kvalitet och ska inte vara lägre än 2,7 meter.

Materialval
En ren inomhusmiljö är viktig för att förebygga smittspridning och allergiproblem. För en effektiv städning av lokalerna måste lättskötta och tåliga material på t.ex. golv och väggar väljas. Man bör också välja ytmaterial och annan inredning som avger lite ämnen (lågemitterande) och är miljövänliga.

Ventilation
Ventilationens luftflöden ska vara anpassade till aktiviteten som bedrivs i lokalen. Luftflödena ska både anpassas till antalet personer som vistas i hela lokalen och till antalet personer som förväntas vistas i varje enskilt rum. Koldioxidhalten inomhus bör inte överstiga 1000 ppm (parts per million). Uteluftsflödet ska minst uppgå till 7 liter/sekund med ett tillägg på 0,35 liter/sekund per kvadratmeter. För att klara kravet bör ventilationens till- och frånluft vara fläktstyrd. Innan ett nybyggt eller ombyggt ventilationssystem tas i bruk ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras.

Buller
Kontinuerliga (ekvivalenta) ljudnivåer från installationer, t.ex. ventilation, ska inte överstiga 30 dBA i lokalen. Utrymmen där barnen kan vara högljudda bör anpassas efter detta t.ex. med ljuddämpande takplattor och möblering.

Radon
Radongashalten ska alltid kontrolleras och får inte överstiga 200 Bq/m3(becquerel per kubikmeter). Vid nybyggnation ska lokalen byggas radonsäkert om risk finns för markradon.

Fukt
Fukt i byggnader kan orsaka mögel, bakterier och att kemiska ämnen avges. Innan en lokal tas i bruk är det viktigt att kontrollera att det inte finns fuktskador eller risk för fuktskador.

Varmvatten
För att minimera risken för tillväxt av mikroorganismer (t.ex. Legionella i varmvattensystemet) ska vattnet i varmvattenberedare alltid hålla en temperatur på minst 60°C. Vid tappstället ska vattnet vara mellan 50-60°C. Vid kranar som små barn ska använda kan man ha en lägre temperatur för att minska skållningsrisken. Regleringen av varmvattnet ska då först ske vid blandaren.

Livsmedelshantering
Planlösningen ska utformas så att ren och smutsig hantering hålls isär. Golv, väggar och övrig fast inredning ska bestå av släta och täta material som är tåliga och lätta att rengöra. Kökspersonalen ska ha plats för omklädning och tillgång till en personaltoalett. Det ska också finnas ett städförråd med en utslagsvask. Läs mer om livsmedelshantering.

Kompostering matavfall
Ska kompostering av matavfall göras ska detta anmälas till oss. Komposten bör placeras utomhus eller i ett separat utrymme. Läs mer om kompostering.

Städförråd och kemikalier
Städkemikalier och andra kemikalier ska förvaras inlåsta och avskilda från livsmedel. I städförrådet ska det finnas utslagsvask och förrådet ska ventileras med hjälp av frånluft.

Avfall
Alla som driver en verksamhet ansvarar själva för att allt avfall som uppstår tas omhand på ett korrekt sätt. Farligt avfall, som till exempel elavfall, lysrör, färg-, och lackrester, får aldrig blandas med övrigt avfall. Förvaringen av avfallet bör ske i separata rum och ska hållas låsta. Läs mer om avfall och om farligt avfall.