Kompostering

Kompostering kan ses som en form av återvinning. Det är helt enkelt ett sätt att ta tillvara näringsämnen och humusämnen ur det organiska avfallet och återföra det som jordförbättring i trädgårdsland och odlingar. Samtidigt minskar mängden hushållsavfall. En kompost fordrar skötsel för att fungera bra.

Regler kring kompostering

Det är olika regler beroende av vad som ska komposteras. Se under respektive avfallsslag nedan.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ingen anmälan krävs.

Matavfall

Vid kompostering av matavfall krävs en isolerad och skadedjurssäker behållare. Med det menas att fåglar, flugor eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållare ska ha lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Vissa möjligheter finns till lägre avfallstaxa respektive förlängt hämtningsintervall för resterande brännbart avfall om allt matavfall komposteras. Anmälan ska göras till oss och blankett finns att ladda ner nedan eller kan beställas hos oss.


Bokashi

Bokashi är en form av hemkompostering, vilket betyder att det är anmälningspliktigt enligt kommunens renhållningsföreskrifter.

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi behöver du redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor under sommarhalvåret behöver du redovisa var odlingslådorna är placerade. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Använd fältet övriga upplysningar på anmälningsblanketten för att redovisa hur du tar hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Det går också bra att bifoga bilagor till anmälningsblanketten.

Latrin

Latrin kan komposteras eller hanteras i förmultningstoalett eller i latrinkompost. Anmälan ska göras till oss och blankett finns att ladda ner nedan eller kan beställas hos oss. I delar av Nynäshamns kommun är det tillståndsplikt på att installera torrtoalett med kompostering.

Vilka områden som har tillståndsplikt framgår av Nynäshamns lokala föreskrifter.

Mer information om latrinkomposter finns nedan. Under enskilt avlopp finns mer information om torra toaletter.

Avloppsslam

Även avloppsslam får komposteras om det finns särskilda skäl, dock är vi restriktiva med dispenser eftersom slam är ett hushållsavfall som ska tas om hand av kommunen. Ansökan ska göras till oss och blankett finns att ladda ner eller kan beställas hos oss.

Avgift för handläggning av anmälan/ansökan
Den som vill slutbehandla latrin eller kompostera avloppsslam måste skicka anmälan/ansökan till oss. Förbundet tar ut avgift för handläggning av anmälan/ansökan.

För behandling i förmultningstoalett, förbränningstoalett eller latrinkompost får du betala 1 920  kronor. Om du redan har anmält att du slutbehandlar latrin på din fastighet och du skaffar en ny torrtoalettlösning behöver du inte meddela oss.

Att ansöka om att kompostera avloppsslam debiteras med timavgift för nedlagd tid. På grund av att det är svårt att som privatperson sköta tömningen av slamavskiljaren på ett säkert sätt får du endast tillstånd till kompostering om du inte kan ta hand om ditt slam på något annat sätt.

Ladda ner dokument

Anmälan kompostering av matavfall

Det krävs en anmälan till oss om du vill kompostera ditt matavfall. Vissa möjligheter finns till lägre avfallstaxa respektive förlängt hämtningsintervall för resterande brännbart avfall om allt matavfall komposteras.

Ansökan kompostering avloppsslam

I vissa fall är det möjligt att få tillstånd till att kompostera sitt avloppsslam. Förbundet är dock väldigt restriktiva med att ge dispens till egen kompostering där det är möjligt att hämta slammet för kommunens renhållning. Att själv ta hand om slammet från en sluten tank för WC-vatten godkänner vi inte. I blanketten uppger du varför du vill kompostera avloppsslam och skickar med de bilagor som framgår i blanketten. Läs gärna vår information om kompostering.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om kompostering av latrin

Anmälnings- och ansökningsblankett för torra toalettlösningar:

- Frystoalett
- Förbränningstoalett
- Förmultningstoalett
- Torrdass
- Urinseparerande förmultningstoalett

Senast uppdaterad: 14 maj, 2020