Att hitta en bra plats, både tomtmark och hus, att driva en skola eller förskola på är viktigt för att förebygga miljö- och hälsoproblem.

Trafikbuller och luftföroreningar
För att undvika buller samt partiklar och andra luftföroreningar bör skolor och förskolor inte placeras nära kraftigt trafikerade vägar. Buller inomhus bör inte överskrida Folkhälsomyndighetens riktvärde på 30 dBA, medan buller utomhus inte bör överskrida Naturvårdsverkets riktvärden. För att minska risken att få in förorenad luft i lokalen är det också viktigt att tänka på hur ventilationens friskluftsintag placeras.

Magnetfält
För att undvika elektromagnetisk strålning bör lokalen inte placeras nära kraftledningar, nätstationer eller ställverk. Vid ett avstånd på minst 80 till 90 meter från närmaste kraftledning är strålningen vanligtvis låg.

Förskola i flerbostadshus
Att lokalisera en barnomsorgslokal i direkt anslutning till bostäder utan att störningar uppstår kan vara svårt. För att inte människor i omgivande bostäder ska störas av buller krävs mycket bra luft- och stegljudsisolering av väggar, tak och golv. När verksamheten är igång måste ljudisoleringen vara så bra att Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inte överskrids i intilliggande bostäder.

Transporter
I anslutning till skolan eller förskolan måste utrymme finnas för att kunna ta emot och frakta bort varor respektive avfall. Om det är möjligt bör det finnas bra parkeringsmöjligheter för föräldrarnas bilar. Risken finns annars att buller och avgaser stör omgivningen och att risken för olyckor ökar.

Lekyta utomhus
För barns välbefinnande är det viktigt att det finns möjlighet till lek utomhus och att lekytorna är tillräckligt stora. Om förskolegården ligger i direkt anslutning till en lekpark eller ett naturområde, kan verksamhetens egen lekyta göras mindre. För de minsta barnen bör det dock finnas tillräckliga ytor på förskolegården.