Hem > Om oss > Visselblåsning

Visselblåsning

Visselblåsning – att rapportera om missförhållanden.

Vi har en funktion för visselblåsning som uppfyller lagens krav om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Se nedan.

Vad kan rapporteras?

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Det är viktigt att sådant som kan skada vår verksamhet eller anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden, oegentligheter eller misstanke om sådana inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som rör:

  • Brott – exempelvis bedrägerier, förskingring och trolöshet mot huvudman.
  • Korrupta gärningar – exempelvis mutor, jäv eller förtroendeskadande bisysslor.
  • Risker för liv, säkerhet och hälsa.
  • Felaktigt eller obehörigt användande av allmänna tillgångar.
  • Allvarliga överträdelser av interna regler rörande vår informationssäkerhet, IT-säkerhet eller skyddet av våra lokaler.
  • Att systematiskt bryta mot våra policys eller regelverk.

Vad ska inte rapporteras?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller för att framföra klagomål. Rapporteringen som rör förbundet internt ska vara av allmänintresse vilket alltså inte handlar om till exempel enskildas arbets- eller anställningsförhållanden. Du får inte heller lämna ogrundade anklagelser eller anmäla något för att uppnå egen vinning av något slag.

Vem kan rapportera?

Både den som jobbar hos eller andra som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden kan rapportera genom visselblåsarfunktionen.

Detta gäller om du kommit i kontakt med missförhållandet genom ditt nuvarande eller tidigare arbete, till exempel som arbetstagare, praktikant, jobbsökanden eller genom att du har utfört ett uppdrag åt organisationen eller företaget som du rapporterar om.

Så här rapporterar du

För att vi ska kunna hantera din rapport bör den omfatta uppgifter om det misstänkta missförhållandet, så som:

  • Vad missförhållandena handlar om
  • Om det finns några bevis eller vittnen
  • När i tiden händelsen har inträffat

För att omfattas av visselblåsarskyddet behöver du inte med säkerhet veta att missförhållandet du rapporterar om är otillåtet. Det räcker med att du har anledning att misstänka att det är otillåtet.

Du rapporterar ditt ärende genom att klicka på länken:
Här rapporterar du visselblåsning.

Du väljer själv om du vill vara anonym som rapportör eller om du vill lämna dina kontaktuppgifter. Rapportering kan även ske muntligt genom att du kontaktar oss.

Skydd för visselblåsare

Genom visselblåsarlagen har du som rapportör av missförhållanden skydd i form av ansvarsfrihet liksom skydd mot hindrande åtgärder och repressalier, under vissa förutsättningar. För mer information läs Policy visselblåsning