Nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” syftar till att skydda människor från skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Strålsäkerhetsmyndighetens referensnivå för radon inomhus är 200 Bq/m3.

Exponering för radon ökar framförallt risken för lungcancer. Eftersom radon är farligt för hälsan är verksamhetsutövaren, t.ex. en fastighetsägare, skyldig att undersöka om radongasvärdet överskrider gällande riktvärden. Om radongasvärden är högre än 200 Bq/m3 ska fastighetsägaren sätta in åtgärder som minskar halten radon inomhus. Det är viktigt att veta vad är källan till radon för att vidta rätt åtgärder. Det är viktigt att ta reda på radonkällan för att sätta in rätta åtgärder. Uppmaning att kontrollera radonhalter gäller samtliga fastighetsägarens fastigheter.

Fastighetsägare för flerbostadshus som ska mäta radon i sina fastigheter ska kontakta ackrediterade företag för speciella anvisningar i samband med mätningar.